Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy

Dostali jste reklamní leták obsahující nepravdivé informace? Pamatujte, že klamavá reklama je zakázána, a proto můžete využít svá práva.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor lze využít, pokud podnikatel propaguje své výrobky nebo služby tvrzeními, která jsou klamavá. Ovšem jen v případech, nejedná-li se o reklamu v televizi či rozhlase nebo o tvrzení týkající se léčivých přípravků, zdravotnických prostředků nebo přípravků na ochranu rostlin.

 

Jak tento vzor využít?

Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy se zakazuje reklama, která je zároveň nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky definuje zákon o ochraně spotřebitele v § 4 a následujících. Jedná se o klamavé a agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Klamavou je taková obchodní praktika, při níž je použit nepravdivý či zavádějící údaj. Příslušnými orgány, na něž by se měl spotřebitel obrátit v případě, že si chce stěžovat na klamavou reklamu, jsou:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě reklamy v rozhlase a televizi,
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví a Státní rostlinolékařská správa v případech reklamy na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a přípravky na ochranu rostlin, pokud nejde o reklamu televizní nebo rozhlasovou,
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce v případě některých informací o potravinách a tabákových výrobcích,
  • celní úřady, pokud se jedná o propagaci hazardních her,
  • krajský živnostenský úřad (na území Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) příslušný podle sídla nebo místa podnikání zadavatele reklamy pro všechny ostatní případy.

 

Upozornění

Definici pojmu klamavá reklama lze najít v § 2977 občanského zákoníku. Podle této definice je klamavou reklamou šíření údajů, které souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje cíl podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, klame nebo je způsobilé klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určeno nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilé ovlivnit hospodářské chování takových osob.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Zákon o živnostenských úřadech, č. 570/1991 Sb.
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
Sdílejte

Přihlásit