Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rozesílání nevyžádané elektronické reklamy

Dostáváte často nevyžádané nabídky e-mailem? Ignoruje odesílatel vaše žádosti o vyřazení ze seznamu? Využijte svá práva s tímto vzorem.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Podle vzoru lze postupovat, pokud je spotřebitel obtěžován zasíláním nevyžádané elektronické reklamy, jejímž odesílatelem je subjekt sídlící v ČR nebo v některé ze zemí Evropské unie.

 

Jak tento vzor využít?

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů může podat každý, kdo se cítí obtěžován zasíláním elektronické reklamy, popřípadě obchodních sdělení. Problematika zasílání nevyžádané elektronické reklamy je upravena v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, jakož i v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Zatímco zákon č. 40/1995 Sb. se vztahuje na reklamu obecně, tak zákon č. 480/2004 Sb. se zabývá obchodními sděleními, která jsou šířena elektronicky. V souladu s § 7 tohoto zákona je třeba k elektronickému šíření obchodních sdělení splnit jednu z následujících podmínek:

 • Prodejce musí mít souhlas osoby, které jsou obchodní sdělení zasílána.
 • Prodejce získá e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo poskytnutím služby a umožňuje spotřebiteli jednoduchým a bezplatným způsobem vyjádřit se zasíláním obchodních sdělení nesouhlas i v rámci každé jednotlivé zprávy. Pokud daná osoba nesouhlas vyjádří, tak musí prodejce zasílání reklamy ukončit.

Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou je zcela zakázáno v těchto případech:

 • obchodní sdělení není zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení,
 • odesílatel skrývá nebo utajuje svojí totožnost, nebo
 • je zasláno bez platné adresy, na níž by mohl adresát odpovědět, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje.

Podání by mělo směřovat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 555, www.uoou.cz.

 

Upozornění

Za obchodní sdělení lze podle § 2 písm. f) zákona o některých službách informační společnosti považovat všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

Úřad pro ochranu osobních údajů nemůže zasáhnout proti odesílateli, který sídlí mimo země EU. Proti takové nevyžádané elektronické reklamě se tedy musí spotřebitel především chránit sám prostřednictvím spamových filtrů provozovatelů internetové pošty.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

 • Zákon o některých službách informační společnosti, č. 480/2004 Sb.
 • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
 • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
 • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
   
Sdílejte

Přihlásit