Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu neoprávněného zpracovávání osobních údajů

Zpracovává určitá společnost vaše osobní údaje a nechce toho ani po výzvě zanechat či vám poskytnout relevantní informace o účelu, způsobu a rozsahu zpracování? S tímto podnětem můžete požádat o prošetření daného případu Úřad pro ochranu osobních údajů.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (neoprávněné zpracovávání osobních údajů, nepodání informace o zpracování osobních údajů, úniky osobních údajů apod.).

 

Jak tento vzor využít?

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. Někdy jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb). V některých případech ovšem může daná osoba ovlivnit, jestli budou její osobní údaje zpracovávány, nebo ne.

Správce a zpracovatel osobních údajů má ze zákona o ochraně osobních údajů řadu povinností. Za nejdůležitější lze považovat:

§ 5 odst. 1 – povinnost stanovit účel a prostředky zpracování osobních údajů, shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a dále je zpracovávat pouze v souladu s tímto účelem, uchovávat osobní údaje pouze po přiměřenou dobu, neshromažďovat osobní údaje pod nějakou jinou záminkou.

§ 5 odst. 2 – povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu lze osobní údaje zpracovávat pouze v jmenovitě vypočtených případech, např. pokud to vyplývá z právní povinnosti správce (je ze zákona povinen vést nějakou databázi), je to nutné k plnění smlouvy (smlouva o úvěru, o telekomunikačních službách apod.), pokud je to nutné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, pokud jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje (např. v tisku), pokud je to nezbytné k ochraně práv správce nebo jiné dotčené osoby (v těchto případech to ovšem nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu soukromí, tzn. obě práva se budou vyvažovat a bude se zjišťovat, čí zájem je silnější). Zpracovávání bez předchozího souhlasu lze rovněž využít pro nabízení obchodu a služeb, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností správce nebo zpracovatele.

§ 9 – úprava zpracování citlivých osobních údajů (osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politickém, náboženském nebo filozofickém smýšlení, zdravotním stavu a sexuálním životě, členství v odborech nebo odsouzení pro trestný čin), které musí být zpracovávány v přísnějším režimu.

§ 11 a § 12 – úprava informační povinnosti správce vůči subjektu údajů.

§ 13 – úprava povinností při zabezpečení osobních údajů.

§ 16 – registrační povinnost správce předtím, než začne osobní údaje zpracovávat (registr je přístupný na stránkách www.uoou.cz).

§ 21 – právo žádat o vysvětlení, případně doplnění, opravu nebo odstranění osobních údajů.

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, kam se může každý obrátit se svým podnětem. Podnět lze podat buď písemně na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo lze zaslat podání elektronicky na adresu posta@uoou.cz.

 

Upozornění

Osobním údajem jsou všechny informace o dané osobě, pokud je z těchto informací určená nebo určitelná. Nejedná se tedy pouze o osobní údaje klasické, jako je jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození apod., ale i o všechny další informace, které jsou propojitelné s těmito údaji. Osobními údaji tak bude například kamerový záznam osob v bytovém domě, údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o jednotlivých platbách platebními kartami, o výpůjčkách knih v knihovně.

Ten, kdo určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, se nazývá správce osobních údajů. Správce může osobní údaje zpracovávat sám nebo tím pověřit zpracovatele.

Zpracováním osobních údajů se pak myslí široký okruh činností, jakými lze s osobními údaji nakládat (shromažďovat je, předávat, používat, upravovat).

Subjektem údajů je pak fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
Sdílejte

Přihlásit