Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu neoprávněného zpracovávání osobních údajů

V dubnovém dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2017 V dubnovém dTestu

Vydáno: 7.2.2014   

Zpracovává určitá společnost vaše osobní údaje a nechce toho ani po výzvě zanechat či vám poskytnout relevantní informace o účelu, způsobu a rozsahu zpracování? S tímto podnětem můžete požádat o prošetření daného případu Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (neoprávněné zpracovávání osobních údajů, nepodání informace o zpracování osobních údajů, úniky osobních údajů apod.).

 

Jak tento vzor použít?

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. Někdy jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb). V některých případech ovšem může daná osoba ovlivnit, jestli budou její osobní údaje zpracovávány nebo ne.

Správce a zpracovatel osobních údajů má ze zákona o ochraně osobních údajů řadu povinností. Za nejdůležitější lze považovat:

§ 5 odst. 1– povinnost stanovit účel a prostředky zpracování osobních údajů, shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a dále je zpracovávat pouze v souladu s tímto účelem, uchovávat osobní údaje pouze po přiměřenou dobu, neshromažďovat osobní údaje pod nějakou jinou záminkou.

§ 5 odst. 2– povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu lze osobní údaje zpracovávat pouze v jmenovitě vypočtených případech, např. pokud to vyplývá z právní povinnosti správce (je ze zákona povinen vést nějakou databázi), je to nutné k plnění smlouvy (smlouva o úvěru, o telekomunikačních službách apod.), pokud je to nutné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, pokud jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje (např. v tisku), pokud je to nezbytné k ochraně práv správce nebo jiné dotčené osoby (v těchto případech to ovšem nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu soukromí, tzn. obě práva se budou vyvažovat a bude se zjišťovat, čí zájem je silnější). Zpracovávání bez předchozího souhlasu lze rovněž využít pro nabízení obchodu a služeb, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností správce nebo zpracovatele (viz vzor „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“).

§ 9– úprava zpracování citlivých osobních údajů (osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politickém, náboženském nebo filozofickém smýšlení, zdravotním stavu a sexuálním životě, členství v odborech nebo odsouzení pro trestný čin), které musí být zpracovávány v přísnějším režimu.

§ 11 a § 12– úprava informační povinnosti správce vůči subjektu údajů.

§ 13– úprava povinností při zabezpečení osobních údajů.

§ 16– registrační povinnost správce předtím, než začne osobní údaje zpracovávat (registr je přístupný na stránkách www.uoou.cz).

§ 21– právo žádat o vysvětlení, případně doplnění, opravu nebo odstranění osobních údajů.

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, kam se může každý obrátit se svým podnětem. Podnět lze podat buď písemně na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo lze zaslat podání elektronicky na adresu posta@uoou.cz.Přihlásit