Žádost o podání informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Víte, že někdo zpracovává vaše osobní údaje, ale nevíte jaké? Zajímá vás, co všechno o vás ví? S tímto vzorem o tom získáte detailní informace.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy spotřebitel zjistí, že někdo zpracovává jeho osobní údaje, a chce o tomto zpracování získat informace.

 

Jak tento vzor využít?

Podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je správce při shromažďování osobních údajů povinen informovat subjekt údajů, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být osobní údaje předány. Dále musí rovněž informovat o právu na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a v případě neoprávněného zpracování i o právu požadovat likvidaci těchto údajů a dále o právu obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že osobní údaje jsou získány přímo od spotřebitele, musí být v souladu s § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů rovněž poučen, zda je poskytnutí osobních údajů povinné (uložené zákonem) nebo dobrovolné.

Výjimky z této povinnosti jsou upraveny v § 11 odst. 3 téhož zákona. Podle tohoto ustanovení nemusí být informace předány tehdy, pokud nejsou osobní údaje získány od dané osoby a zároveň:

a) jsou zpracovávány pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových údajů by vyžadovalo neúměrné úsilí,

b) zpracování ukládá zvláštní zákon,

c) se zpracovávají výlučně oprávněně zveřejněné údaje (např. z telefonního seznamu),

d) se zpracovávají osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů (tento souhlas bude platný pouze v případě, kdy při jeho poskytování bude daná osoba informována).

V souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je každý správce osobních údajů (tedy i ten, na něhož se nevztahuje informační povinnost uvedená v § 11 odst. 3) povinen poskytnout informaci o zpracování osobních údajů dodatečně na žádost subjektu údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů neřeší otázku, zda má být informace podána ústně nebo písemně. Je ale v zájmu správce, aby podání informace mohl v budoucnu prokázat. Rovněž není stanovena žádná forma, jakou má být o informaci žádáno. I v tomto případě lze kvůli pozdější průkaznosti doporučit písemnou formu (doporučený dopis nebo e-mail). Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Upozornění

Osobním údajem jsou všechny informace o subjektu údajů, pokud je z těchto informací určený nebo určitelný. Nejedná se tedy pouze o osobní údaje klasické, jako je jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození apod., ale i o všechny další informace, které jsou propojitelné s těmito údaji. Osobními údaji tak bude například kamerový záznam osob v bytovém domě, údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o jednotlivých platbách platebními kartami, o výpůjčkách knih v knihovně.

Ten, kdo určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, se nazývá správce osobních údajů. Správce může osobní údaje zpracovávat sám nebo tím pověřit zpracovatele.

Zpracováním osobních údajů se pak myslí široký okruh činností, jakými lze s osobními údaji nakládat (shromažďovat je, předávat, používat, upravovat).

Subjektem údajů je pak fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
Sdílejte

Přihlásit