Co je dobré vědět o povinném ručení a havarijním pojištění

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Spotřebitelé často zaměňují povinné ručení a havarijní pojištění nebo je považují za to samé. Obojí se sice týká vozidel, jedná se však o dva různé druhy pojištění. Co je dobré o nich vědět?

V čem spočívá hlavní rozdíl? 

Povinné ručení si musí zřídit každý, kdo vlastní motorové vozidlo. Zákon tuto povinnost ukládá pro případ, že vozidlem bude způsobena škoda na cizím majetku nebo jiná újma a viník nehody bude povinen nahradit vzniklou škodu, resp. újmu. Pokud tedy zaviníte dopravní nehodu a způsobíte škodu na jiném vozidle, pokryje ji právě plnění z povinného ručení.

Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné, nicméně může být velice užitečné. Pokud si při dopravní nehodě poškodíte vlastní automobil, povinné ručení vám v takovém případě nepomůže a vozidlo si budete muset nechat opravit na své náklady. Kromě těchto případů lze v rámci havarijního pojištění pojistit vozidlo na další rizika, například odcizení, vandalismus, živelní pohromy, srážky se zvířetem anebo si lze třeba zvlášť připojistit čelní sklo automobilu.

Povinné ručení je mezi veřejností široce rozšířený pojem pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Jak již název napovídá, je to pojištění povinné a jeho sjednání je tedy uloženo zákonem, konkrétně zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zkráceně zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

 

Jeden zákon, různé nabídky

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem silničního vozidla vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou, slovy zákona pojistitelem, a pojistníkem (zákazníkem), přičemž pojištěným může být i osoba odlišná od pojistníka. Zákon ukládá pouze některé základní náležitosti pojistné smlouvy, nicméně další podrobnosti o pojištění už nestanovuje, a proto jednotlivé pojišťovny nabízejí různé varianty pojištění. Je pouze na spotřebiteli, které nabídce dá přednost.

Produkty pojišťoven se liší zejména cenou a výší limitů pojistného plnění. Cena je závislá především na věku a místě bydliště řidiče, stáří vozidla nebo výkonu motoru. Některé pojišťovny dále nabízí k povinnému ručení různé další výhody, jako jsou slevy pro řidiče bez nehod (bonusy) nebo například úrazové pojištění řidiče zdarma.

Jak je z uvedeného výčtu patrné, nabídky pojišťoven se liší v mnoha kritériích a pro spotřebitele může být opravdový oříšek jednotlivé nabídky porovnat a vybrat to nejvýhodnější. Redakce časopisu dTest se proto snaží pomoci nezávislými srovnáními a radami, aktuálně například článkem Ručíme povinně a dráž.

Povinné ručení u nás v současné době poskytuje celkem 14 pojišťoven. Sdružují se v profesní organizaci s názvem Česká kancelář pojistitelů, která byla zřízena stejným zákonem jako samotné povinné ručení a která také spravuje garanční fond, ze kterého je poškozeným hrazena újma způsobená nepojištěnými vozidly. Česká kancelář pojistitelů následně vyplacené náhrady vymáhá po řidičích a vlastnících nepojištěných vozidel. Pro takto poškozené osoby provozuje Česká kancelář pojistitelů informační středisko na webových stránkách https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet.

 

Co se stane, když nezaplatíte

Povinnost mít povinné ručení se vztahuje i na neexistující, avšak neodhlášená vozidla. Osoby, které nezaplatí povinné ručení, přestože tuto povinnost mají, musí povinně uhradit příspěvek do garančního fondu vedeného Českou kanceláří pojistitelů:

Je-li tuzemské vozidlo provozováno v rozporu se zákonem bez povinného ručení, je vlastník takového vozu povinen uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek, a to za celou dobu, po kterou vozidlo provozoval bez pojištění. Povinnost neleží jen na vlastníkovi, ale i na tom, kdo vůz užívá. Výše příspěvku se vypočítá podle výše denní sazby stanovené pro daný druh vozidla, počtu dní bez pojištění a nákladů spojených s jeho uplatněním. V případě, že vlastník vozidla příspěvek dobrovolně nezaplatí, budou po něm vymáhány i náklady s tím spojené. Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy vlastníku vozidla. Vyhýbání se převzetí na běhu lhůty nic nezmění. Pokud nezaplatíte dobrovolně, Česká kancelář pojistitelů od vás bude příspěvek vymáhat.

Příspěvek navíc nenahrazuje pojištění. Pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda na majetku či jiná újma, pak osoba za ni odpovědná má povinnost ji uhradit.

 

Co je užitečné vědět o havarijním pojištění

Havarijní pojištění vozidla se nevyplatí každému. Majitelé vozidel by se v první řadě měli zamyslet nad následky případného poškození jejich vozidla, tedy především kolik by stála oprava rozbitého automobilu či jaký dopad by měla pro řidiče skutečnost, že po dobu opravy nebude moci svůj automobil používat. Nemluvě o úplné ztrátě vozidla. Svoji roli může samozřejmě hrát také prostředí, ve kterém se osoba se svým vozem pohybuje. Například ve velkých městech mohou být drobná poškození a kolize na denním pořádku. Zvláště v problematičtějších čtvrtích se pak může ukázat jako užitečné pojištění proti vandalismu.

Každý vlastník vozidla by si měl tedy nejprve dobře rozmyslet, zda si havarijní pojištění zřídí a v jakém rozsahu. Stejně jako u povinného ručení nabízí jednotlivé pojišťovny celou škálu možností, kombinací, slev a zvýhodněných balíčků. Proto může být i zde těžké rozhodování, pro kterou pojišťovnu a který typ se rozhodnout. Když se rozhodnete uzavřít u stejné pojišťovny povinné ručení i havarijní pojištění, nabízí pojišťovny obvykle zvýhodněné ceny.

U havarijního pojištění je typická spoluúčast. To znamená, že menší část újmy si hradí vždy sám pojištěný. Míra spoluúčasti je sjednána procentem v pojistné smlouvě. Pokud je tedy spoluúčast například 10 %, potom při škodě na vozidle ve výši 10.000 korun uhradí pojišťovna 9.000 korun a majitel vozidla 1.000 korun.

Havarijní pojištění není povinné, takže v případě, že není zřízeno, hrozí majiteli „pouze“ to, že si škodu na svém vozidle bude hradit celou sám.


Přihlásit