Storno zájezdu u cestovní smlouvy

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Ke stornu zájezdu, jinými slovy odstoupení od uzavřené cestovní smlouvy, může dojít před zahájením zájezdu pro důvody na straně zákazníka (spotřebitele) nebo cestovní kanceláře. K tomu, jak postupovat, jste-li nuceni zájezd zrušit, by vám mohl pomoci následující vzor.

Jak tento vzor použít?

Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu. Zahrnuje i popis dopravy, ubytování, jeho polohu, kategorii a stupeň vybavenosti, či rozsah stravování a dalších služeb. Cestovní smlouva také musí obsahovat informaci o výši odstupného (storno poplatků), které je povinen zákazník cestovní kanceláři (dále jen „CK“) uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy.
 A to děje-li se tak zaprvé zákazníkem z důvodů na jeho straně (nemoc apod.), či za druhé v případě, kdy od cestovní smlouvy odstupuje naopak CK proto, že zákazník nesplnil podmínky uzavřené cestovní smlouvy (např. neuhradil požadované platby, neposkytl součinnost).

Výše odstupného je ve smlouvě odstupňována obvykle v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení od smlouvy cestovní kanceláři před zahájením zájezdu. Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkci, např. storno poplatky ve výši 100 % ceny zájezdu jsou jen těžko ospravedlnitelné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využity, a mohlo být zabráněno jejich marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, jež nebyla zakoupena, cena fakultativních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předstihem do ceny zájezdu apod.). Nehledě na skutečnost, že CK mohla v konečném důsledku místo zákazníka zaplnit zákazníkem jiným.

Považujeme za pravděpodobné, že soudy by ujednání o storno poplatcích v takto nepřiměřené výši prohlásily za neplatné. Proto doporučujeme po CK požadovat vyúčtování provedených plateb a výši odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů CK tak, aby na její straně nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Jinými slovy – platí, že výše odstupného by měla být přiměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. Příliš vysoké storno poplatky mohou být sjednány v rozporu se zákonem, tudíž neplatně (§ 1814 a násl. občanského zákoníku).

Se storno poplatky (odstupným) naopak zákazník nemusí počítat v případě, kdy od smlouvy odstupuje v situaci, kdy nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy navrženou CK po uzavření smlouvy (vyjma případ jednostranného zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu Kč o více než 10 % či zvýšení nákladů spojených s dopravou, pokud tuto změnu CK zákazníkovi oznámí s předstihem minimálně 21 dnů před zahájením zájezdu (§ 2530 odst. 3  občanského zákoníku). V případě, že pořadatel zájezdu zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, tak má zákazník nárok na penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Dále zákazník nemusí platit odstupné, pokud k odstoupení došlo z důvodu porušení povinnosti na straně pořadatele.  Přihlásit