Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Jestliže zaměstnanec potřebuje rozvázat pracovní poměr z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu změny zaměstnání či nespokojenosti s pracovními podmínkami u dosavadního zaměstnavatele), obvykle se nejprve pokusí o rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud se zaměstnavatel rozhodne na dohodu nepřistoupit, je nutné dát výpověď, což může usnadnit využití tohoto vzoru.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Důvod není nutné ve výpovědi uvádět. K rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance může dojít zejména v těchto situacích:

  • zaměstnavatel odmítá přistoupit na rozvázání pracovního poměru dohodou,
  • zaměstnanec potřebuje získat čas, tj. využít výpovědní dobu (např. z důvodu pozdějšího nástupu do dalšího zaměstnání).

Výpověď lze dát i bez souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnanci nenáleží odstupné.

 

Jak tento vzor využít?

Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží, a musí být doručena zaměstnavateli. Doručením se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, nejčastěji nadřízeným zaměstnancem či podatelnou zaměstnavatele apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit doručení jakékoliv písemnosti, tzn. i výpovědi. Svým podpisem nevyjadřuje souhlas s obsahem písemnosti. Přesto zaměstnavatelé často odmítají tuto povinnost splnit. Vzhledem k tomu, že doručení výpovědi má zásadní vliv na běh výpovědní lhůty, je třeba brát na tento úkon zřetel. Pokud zaměstnavatel odmítne písemně potvrdit převzetí výpovědi, lze na písemnosti vyznačit den, kdy zaměstnavatel odmítl písemnost převzít, a mít k tomu nejlépe několik svědků, kteří budou ochotni tento údaj stvrdit svým podpisem či tuto skutečnost dosvědčit. Doporučujeme doručení výpovědi zdokumentovat. Doručit výpověď lze samozřejmě také poštou.

Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil. Písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance.

Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi (tj. u výpovědi doručené dne 13. 9. 2016 nebo 30. 9. 2016 běží výpovědní doba od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016).

Zaměstnanci náleží pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

 

Upozornění

Může dojít i k situaci, kdy zaměstnanec, který dal výpověď, změní názor a chce vzít již doručenou výpověď zpět. Tento postup je možný jen tehdy, jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí. Toto tzv. zpětvzetí výpovědi musí být stejně jako výpověď učiněno písemně a souhlas zaměstnavatele s tímto postupem je potřeba též písemně potvrdit.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro zaměstnance k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si zaměstnanec jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Zaměstnancům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. (§ 48-51a, § 70-72, § 337)
  • Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, č. 590/2006 Sb.
     
Sdílejte

Přihlásit