Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 3.1.2014   

Jestliže zaměstnanec potřebuje rozvázat pracovní poměr z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu změny zaměstnání či nespokojenosti s pracovními podmínkami u dosavadního zaměstnavatele), obvykle se nejprve pokusí o rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud se zaměstnavatel rozhodne na dohodu nepřistoupit, je nutné dát výpověď, což může usnadnit využití tohoto vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Důvod není nutné ve výpovědi uvádět. K rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance může dojít zejména v těchto situacích:

  • zaměstnavatel odmítá přistoupit na rozvázání pracovního poměru dohodou,
  • zaměstnanec potřebuje získat čas, tj. využít výpovědní dobu (např. z důvodu pozdějšího nástupu do dalšího zaměstnání).

Výpověď lze dát i bez souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnanci nenáleží odstupné.

 

Jak tento vzor použít?

Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží, a musí být doručena zaměstnavateli.  Doručením se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, nejčastěji nadřízeným zaměstnancem či podatelnou zaměstnavatele apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit doručení jakékoliv písemnosti, tzn. i výpovědi. Svým podpisem nevyjadřuje souhlas s obsahem písemnosti. Přesto zaměstnavatelé často odmítají tuto povinnost splnit. Vzhledem k tomu, že doručení výpovědi má zásadní vliv na běh výpovědní lhůty, je třeba brát na tento úkon zřetel. Pokud zaměstnavatel odmítne písemně potvrdit převzetí výpovědi, lze na písemnosti vyznačit den, kdy zaměstnavatel odmítl písemnost převzít a mít k tomu nejlépe několik svědků, kteří budou ochotni tento údaj stvrdit svým podpisem či tuto skutečnost dosvědčit. Doporučujeme doručení výpovědi zdokumentovat. Doručit výpověď lze samozřejmě také poštou. 

Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance.

Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi (tj. u výpovědi doručené dne 13. 9. 2013 nebo 30. 9. 2013 běží výpovědní doba od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013).

Zaměstnanci náleží pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.Přihlásit