Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 3.1.2014   

Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu za řádně odvedenou práci nebo jakoukoli její část, můžete při splnění zákonných podmínek pracovní poměr okamžitě zrušit bez výpovědní lhůty a navíc vám vznikne nárok na náhradu mzdy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu či plat anebo náhradu mzdy či platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci (resp. v poslední den tohoto měsíce) následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Platí tedy, že např. mzda za měsíc únor musí být vyplacena nejpozději do konce března a zaměstnanec může pro její nevyplacení pracovní poměr zrušit od 16. dubna. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, nejčastěji tedy za dobu 2 měsíců.

 

Jak tento vzor použít?

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Zároveň je třeba dostatečně skutkově vymezit důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem a také oznámení doručit zaměstnavateli. Při nedodržení těchto podmínek by zrušení bylo neplatné.  

Doručením písemnosti se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem či podatelnou zaměstnavatele apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit doručení jakékoliv písemnosti, tzn. i výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru. Svým podpisem nevyjadřuje souhlas s obsahem písemnosti, i přesto však tuto povinnost zaměstnavatelé často odmítají splnit. Pokud zaměstnavatel odmítne písemně potvrdit převzetí okamžitého zrušení pracovního poměru, lze na písemnosti vyznačit den, kdy zaměstnavatel odmítl písemnost převzít a mít k tomu nejlépe několik svědků, kteří budou ochotni tento údaj stvrdit svým podpisem či tuto skutečnost dosvědčit. Doporučujeme doručení písemnosti zdokumentovat. Doručit okamžité zrušení pracovního poměru lze samozřejmě také poštou. 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.Přihlásit