Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy

Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu za řádně odvedenou práci nebo jakoukoli její část, můžete při splnění zákonných podmínek pracovní poměr okamžitě zrušit bez výpovědní lhůty a navíc vám vznikne nárok na náhradu mzdy.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu či plat anebo náhradu mzdy či platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci (resp. v poslední den tohoto měsíce) následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Platí tedy, že např. mzda za měsíc únor musí být vyplacena nejpozději do konce března a zaměstnanec může pro její nevyplacení pracovní poměr zrušit od 16. dubna. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, nejčastěji tedy za dobu dvou měsíců.

 

Jak tento vzor využít?

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Zároveň je třeba dostatečně skutkově vymezit důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem, a také oznámení doručit zaměstnavateli. Při nedodržení těchto podmínek by zrušení bylo neplatné.

Doručením písemnosti se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem či podatelnou zaměstnavatele apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit doručení jakékoliv písemnosti, tzn. i výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru. Svým podpisem nevyjadřuje souhlas s obsahem písemnosti, i přesto však tuto povinnost zaměstnavatelé často odmítají splnit. Pokud zaměstnavatel odmítne písemně potvrdit převzetí okamžitého zrušení pracovního poměru, lze na písemnosti vyznačit den, kdy zaměstnavatel odmítl písemnost převzít, a mít k tomu nejlépe několik svědků, kteří budou ochotni tento údaj stvrdit svým podpisem či tuto skutečnost dosvědčit. Doporučujeme doručení písemnosti zdokumentovat. Doručit okamžité zrušení pracovního poměru lze samozřejmě také poštou.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

 

Upozornění

Zrušil-li zaměstnanec se zaměstnavatelem pracovní poměr neplatně (např. zrušení nebylo vůbec oznámeno zaměstnavateli) a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, pak platí fikce, že pracovní poměr končí dnem, v němž bylo zaměstnavateli oznámeno zrušení pracovního poměru. Neplatnost rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením může zaměstnavatel uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Platí-li pro neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance fikce zániku pracovního poměru dohodou, nemá zaměstnanec právo na odstupné. Pokud zaměstnavatel řádně nevyplácí mzdu, může se zaměstnanec obrátit s podnětem také na inspektorát práce.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro zaměstnance k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si zaměstnanec jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Zaměstnancům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. (§ 56, § 67, § 70-72, § 141)
     

Přihlásit