Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Jestliže zaměstnanec nastoupil do nového zaměstnání a není spokojený s pracovními podmínkami (např. s výší mzdy, místem výkonu práce, druhem práce, kolektivem), může snadno ze zaměstnání odejít. V případě, že uzavřel dohodu o zkušební době, je totiž možné jednoduše zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Zkušební doba většinou bývá sjednána v pracovní smlouvě.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Základním předpokladem zrušení pracovního poměru ve zkušební době je platné sjednání zkušební doby, která nesmí být delší než tři měsíce (šest měsíců u vedoucích zaměstnanců) po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, a není ji možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl (zaměstnanec nastoupil do práce).

O dobu celodenních překážek v práci a celodenní dovolené, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze i bez souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnanci nenáleží odstupné.

 

Jak tento vzor využít?

Oznámení o zrušení pracovního poměru je nutné druhému účastníku doručit v písemné formě. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Pokud tedy ve zrušení neuvedete určité datum, ke kterému má pracovní poměr skončit, pak pracovní poměr skončí okamžikem doručení zaměstnavateli. Doručením se rozumí převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem či podatelnou zaměstnavatele apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit doručení jakékoliv písemnosti, tzn. i výpovědi nebo zrušení pracovního poměru. Svým podpisem nevyjadřuje souhlas s obsahem písemnosti, i přesto však tuto povinnost zaměstnavatelé často odmítají splnit. Pokud zaměstnavatel odmítne písemně potvrdit převzetí zrušení pracovního poměru, lze na písemnosti vyznačit den, kdy zaměstnavatel odmítl písemnost převzít, a mít k tomu nejlépe několik svědků, kteří budou ochotni tento údaj stvrdit svým podpisem či tuto skutečnost dosvědčit. Doporučujeme doručení zrušení pracovního poměru zdokumentovat. Doručit jej lze samozřejmě také poštou.

Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nutné učinit písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Oznámení musí být učiněno nejpozději do uplynutí zkušební doby, jinak je zrušení pracovního poměru ve zkušební době neplatné.

 

Upozornění

Zrušil-li zaměstnanec se zaměstnavatelem pracovní poměr ve zkušební době neplatně a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo po něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, pak platí fikce, že pracovní poměr skončil dohodou, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. Pracovní poměr končí dnem, v němž bylo zaměstnavateli oznámeno zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době může zaměstnavatel uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro zaměstnance k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si zaměstnanec jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Zaměstnancům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. (§ 35, § 66, § 70-72)
     

Související vzorové dopisy

Sdílejte

Přihlásit