Podnět inspektorátu práce pro nerovné zacházení

Právo na rovné zacházení je jedním ze základních práv každého člověka. Pokud s vámi není zacházeno stejným způsobem jako s jinými osobami ve stejné či srovnatelné situaci, máte několik způsobů, jak se takovému jednání bránit.
 

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Přímá i nepřímá diskriminace je zakázána na úrovni mezinárodní i ústavněprávní. Přímou diskriminací rozumíme případy, kdy je s jednou osobou zacházeno méně příznivým způsobem než s jinou ve srovnatelné situaci, a to z nejrůznějších důvodů – nejčastěji z důvodů rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání či zdravotního postižení.

Nepřímou diskriminací je jednání, které je na první pohled neutrální, avšak ve svých důsledcích diskriminuje jednu osobu oproti druhé (příkladem může být požadavek zaměstnavatele, který trvá na tom, aby na pozici sekretářky byla osoba s řidičským oprávněním. Vzhledem k tomu, že tato podmínka některé lidi s postižením vyřazuje z možnosti ucházet se o tuto pracovní pozici, a protože řízení auta není užitečným požadavkem pro výkon práce sekretářky a neexistuje žádný objektivní důvod, jenž by takové nařízení ospravedlňoval, zaměstnavatel se dopouští diskriminace proti určité skupině osob). S diskriminací se lze setkat v nejrůznějších sférách lidského života, i v oblasti pracovněprávní. Na diskriminační jednání je možné upozornit příslušný oblastní inspektorát práce, který může zaměstnavateli uložit za takové jednání pokutu.

 

Jak tento vzor využít?

Podnět na diskriminační jednání zaměstnavatele lze podat oblastnímu inspektorátu práce písemně (místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby, tj. sídlem zaměstnavatele) či elektronicky na e-mail epodatelna@suip.cz.

V podnětu ke kontrole je třeba označit sebe jakožto osobu dotčenou diskriminačním jednáním, osobu zaměstnavatele, vylíčit diskriminační jednání a přiložit či navrhnout důkazy.

Kromě podnětu inspektorátu práce lze rovněž podat žalobu k soudu, kde se lze domáhat, aby bylo od diskriminace upuštěno, aby byly odstraněny následky diskriminačního jednání a aby osobě poškozené bylo vydáno přiměřené zadostiučinění, v některých případech i náhrada nemajetkové újmy v penězích.

V neposlední řadě lze využít pomoc ombudsmana. Ten poskytuje v otázkách diskriminace pomoc při podávání návrhů na zahájení soudního řízení.

 

Upozornění

V určitých situacích, ač se na první pohled zdají diskriminační, o diskriminaci hovořit nelze. Jedná se o případy, kdy pro výběr určité osoby existuje věcný důvod (vykonávaná práce si vyžaduje určité vlastnosti – nevidomý nemůže být řidičem tramvaje, ženy a mladiství nesmí vykonávat práce s těžkými břemeny).

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro zaměstnance k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si zaměstnanec jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Zaměstnancům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), č. 198/2009 Sb.
  • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.
  • Zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.
  • Zákon o inspekci práce, č. 251/2005 Sb.
  • Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb.
     
Sdílejte

Přihlásit