Podnět inspektorátu práce ve věci porušení povinnosti zaměstnavatele nenarušovat soukromí zaměstnance

Jste pod drobnohledem svého zaměstnavatele mnohem více, než vyžaduje charakter vaší práce? Narušuje zaměstnavatel vaše soukromí? Můžete se bránit.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?                         

Vzor může využít zaměstnanec, kterému zaměstnavatel na pracovišti narušuje soukromí. Na rozdíl od případů, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů, lze tento vzor použít i v případech, kdy sledování nebo narušování soukromí nenaplňuje podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů (např. pokud při sledování kamerou není pořizován záznam, zaměstnavatel jednorázově čte zaměstnancovu elektronickou poštu).

 

Jak tento vzor využít?

Ochranu soukromí upravuje řada právních předpisů. Pro ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti je důležitý především § 316 odst. 2 zákoníku práce. Tento paragraf doslova říká:

Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Narušování soukromí je tedy nezákonné ve všech uvedených případech, pokud pro to nejsou závažné důvody spočívající v povaze činnosti zaměstnavatele. Co je zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele, bude vždy záležet na konkrétním případu a druhu vykonávané práce. Bude se ale jednat především o činnosti, u nichž je nutné chránit informace (ochrana obchodního tajemství, činnosti pracující s různými stupni utajování a zvláštních režimů, povinnost mlčenlivosti atd.), případně o činnosti, kde je sledování zaměstnanců nutné pro ochranu zdraví osob (např. nebezpečné tovární provozy). Ve všech těchto případech ale musí být narušování soukromí vždy přiměřené rizikům. Pokud tedy někdo například pracuje v nebezpečném továrním provozu, tak může být v souladu se zákonem monitorování výrobní haly kamerami, ale už nejspíše nebude důvod, aby zaměstnavatel monitoroval i šatny zaměstnanců nebo dokonce odposlouchával zaměstnancům telefon.

I v případech, kdy je zaměstnavatel oprávněn do soukromí zaměstnance zasáhnout, musí jej o tomto zásahu a o jeho rozsahu informovat.

Nad dodržováním ustanovení zákoníku práce dohlíží Státní úřad inspekce práce (Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava). Zaměstnanec se může se svým podnětem obrátit na oblastní inspektoráty práce. Kontakty na jednotlivé inspektoráty lze získat na stránkách Státního úřadu inspekce práce www.suip.cz. Lze rovněž využít podání elektronickou formou na adrese http://epp.suip.cz/epp/index.php. Příslušné oblastní inspektoráty provozují i osobní poradny, kde lze daný problém zkonzultovat.

 

Upozornění

V mnoha případech se bude pravomoc inspektorátu práce překrývat s pravomocí Úřadu pro ochranu osobních údajů (v případech, kdy zaměstnavatel osobní údaje systematicky zpracovává – to například znamená, že si ukládá nahrávky odposlouchávaných telefonních hovorů zaměstnanců či záznamy z kamerového systému), v těchto případech se lze s podnětem obrátit na tento úřad (viz vzor „Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu neoprávněného zpracovávání osobních údajů“). V některých případech se dokonce může zaměstnavatel dopustit trestného činu (např. trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv dle § 182 trestního zákoníku). Pokud bude podezření na spáchání trestného činu, je nutné se obrátit na Policii ČR. Jestliže se narušování soukromí zaměstnavatelem stále opakuje, může zaměstnanci poskytnout ochranu soud, který na základě žaloby může rozhodnout o zákazu takového jednání zaměstnavatele a poskytnout zaměstnancům přiměřené zadostiučinění nebo náhradu nemajetkové újmy.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro zaměstnance k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si zaměstnanec jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Zaměstnancům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.
  • Zákon o inspekci práce, č. 251/2005 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
  • Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb.
Sdílejte

Přihlásit