Nesouhlas s krácením pojistného plnění z povinného ručení

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2020 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 27.12.2013   

Váš vůz byl nabourán, škodu jste řádně nahlásili, vozidlo dali do opravy a čekali na vyřízení škodné události pojišťovnou. Ta vám dala na vědomí, že uznává jen zlomkovou část nákladů uhrazených na opravu, neboť bourané díly byly starší, zatímco nyní jste dostali nové, tudíž jste se podle ní obohatili. Nesouhlasíte s tím, že bourané a opravené auto má větší hodnotu než nebourané? Braňte se
s pomocí našeho vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je určen pro poškozeného při dopravní nehodě, který řádně uplatnil svůj nárok na náhradu škody vůči pojišťovně viníka, jež ale uznala oprávněnost nároku jen zčásti, neboť podle ní došlo při opravě výměnou poškozených starších (tudíž méně hodnotných v důsledku obvyklého opotřebení) dílů za díly nové ke zhodnocení vozu, které plně proplácet odmítá.

 

Jak tento vzor použít?

Škůdce obecně odpovídá za skutečnou škodu a ušlý zisk. Skutečná škoda se chápe jako újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu oproti stavu před škodnou událostí vyjádřená v nákladech, které je nutné vynaložit na jeho obnovu. Vzhledem
k tomu, že výše škody může být značná, má každý, kdo provozuje nebo parkuje vozidlo na pozemní komunikaci, povinnost uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení). Poškozeného pak odškodňuje právě pojišťovna škůdce.

Z toho důvodu, že bourané vozidlo je jen výjimečně zcela nové, argumentují pojišťovny při krácení pojistného plnění tím, že vyměněné díly nedosahovaly takové hodnoty jako díly nové, a tudíž že jejich výměnou bylo vozidlo zhodnoceno a poškozený by se přiznáním celé částky opravy obohatil.

Ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 2221/07 odmítl mechanické odečty rozdílů mezi opotřebenými a novými díly. Taktéž vyslovil názor, že ke zhodnocení vozidla nedojde, protože hodnota bouraného vozidla je vždy nižší než hodnota vozidla nebouraného
a účelně vynaložené náklady (byť i na nové díly) na tom nic nezmění. Účelně vynaložené náklady rovněž nelze přenášet na poškozeného, který na rozdíl od škůdce žádnou svoji povinnost neporušil. Občanský zákoník v § 2811 jasně říká, že pojištěnému má být nahrazen úbytek majetku, který nastal v důsledku pojistné události.Přihlásit