Nesouhlas s krácením pojistného plnění z povinného ručení

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 27.12.2013   

Váš vůz byl nabourán, škodu jste řádně nahlásili, vozidlo dali do opravy a čekali na vyřízení škodné události pojišťovnou. Ta vám dala na vědomí, že uznává jen zlomkovou část nákladů uhrazených na opravu, neboť bourané díly byly starší, zatímco nyní jste dostali nové, tudíž jste se podle ní obohatili. Nesouhlasíte s tím, že bourané a opravené auto má větší hodnotu než nebourané? Braňte se
s pomocí našeho vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je určen pro poškozeného při dopravní nehodě, který řádně uplatnil svůj nárok na náhradu škody vůči pojišťovně viníka, jež ale uznala oprávněnost nároku jen zčásti, neboť podle ní došlo při opravě výměnou poškozených starších (tudíž méně hodnotných v důsledku obvyklého opotřebení) dílů za díly nové ke zhodnocení vozu, které plně proplácet odmítá.

Jak tento vzor použít?

Škůdce obecně odpovídá za skutečnou škodu a ušlý zisk. Skutečná škoda se chápe jako újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu oproti stavu před škodnou událostí vyjádřená v nákladech, které je nutné vynaložit na jeho obnovu. Vzhledem
k tomu, že výše škody může být značná, má každý, kdo provozuje nebo parkuje vozidlo na pozemní komunikaci, povinnost uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení). Poškozeného pak odškodňuje právě pojišťovna škůdce.

Z toho důvodu, že bourané vozidlo je jen výjimečně zcela nové, argumentují pojišťovny při krácení pojistného plnění tím, že vyměněné díly nedosahovaly takové hodnoty jako díly nové, a tudíž že jejich výměnou bylo vozidlo zhodnoceno a poškozený by se přiznáním celé částky opravy obohatil.

Ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 2221/07 odmítl mechanické odečty rozdílů mezi opotřebenými a novými díly. Taktéž vyslovil názor, že ke zhodnocení vozidla nedojde, protože hodnota bouraného vozidla je vždy nižší než hodnota vozidla nebouraného
a účelně vynaložené náklady (byť i na nové díly) na tom nic nezmění. Účelně vynaložené náklady rovněž nelze přenášet na poškozeného, který na rozdíl od škůdce žádnou svoji povinnost neporušil. Občanský zákoník v § 2811 jasně říká, že pojištěnému má být nahrazen úbytek majetku, který nastal v důsledku pojistné události.

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Přesto je třeba vždy posuzovat účelnost a nezbytnost nákladů vynaložených na uvedení poškozené věci do původního stavu. Zjevně nepřiměřené náklady (související např. s výměnou dosavadních standardních dílů za kvalitnější) by v rozsahu překračující náklady přiměřené neměly být přiznány.

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, č. 168/1999 Sb. (§ 3, § 6–9)
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
  • Nález Ústavního soudu II. ÚS 2221/07

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název pojistitele
IČ pojistitele
Adresa pojistitele

Praha, 1. ledna 2014

Nesouhlas s krácením pojistného plnění
 
Vážení,
dne … jsem od vás obdržel dopis o výsledku šetření nehody vedené pod číslem ….., kterou zavinil váš pojištěnec pan ..… dne … V dopise mne informujete, že můj nárok na náhradu škody shledáváte oprávněným ve výši ….. Kč, naopak neuznáváte část nároku ve výši ….. Kč, kterou z důvodu údajné amortizace vyměňovaných dílů označujete jako moji „spoluúčast“. S tímto z níže uvedených důvodů zásadně nesouhlasím:
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ovládá, stejně jako celou oblast soukromého práva, princip náhrady skutečné škody a ušlého zisku. O tom, co tuto tzv. skutečnou škodu tvoří, není mezi právní praxí a teorií sporu: je jí újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného vyjádřitelná v peněžité částce, kterou je nutno vynaložit na navrácení (nejčastěji věci) do stavu před poškozením. Poškozený by tedy újmu neměl jakkoli pocítit, neboť jeho majetek by měl dosahovat stejné výše jako před škodnou událostí.
Náhrada vzniklé skutečné škody se stává komplikovanější v případě škody vzniklé z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, a to především z důvodů specifického charakteru poškozené věci (vozidla) a jejího významu pro každého řidiče a tím samozřejmě i pro mě jako poškozeného. Uvedení vozidla do původního stavu je zde totiž objektivně nemožné, a to především z důvodu jeho nově vzniklé objektivně seznatelné i subjektivně pociťované nevyzpytatelnosti a ztráty důvěry jeho provozovatele v jeho bezpečnost a spolehlivost, což se mj. odráží i v jeho nižší tržní ceně (kterou v případě sporu ve svém posudku určuje nestranný soudní znalec a pro soud je rozhodná), která již nikdy nebude dosahovat ceny původního, nehavarovaného vozidla. Ideální odpovídající náhradou škody by tedy bylo poskytnutí nového stejného vozu, to však samozřejmě nelze po žádné odpovědné osobě požadovat.
Vzhledem k tomu, že v souladu s logickým uvažováním, zásadou spravedlnosti a nastíněnými argumenty se s mým názorem ztotožnil i Ústavní soud ve svém rozhodnutí č. 2221/07 z 19.3.2008, ve kterém odmítl mechanickou argumentaci typu „hodnota původního vozu minus cena zastaralých, byť funkčních náhradních dílů plus cena nových náhradních dílů = obohacení na straně poškozeného“, která absolutně odmítá přijmout fakt, že hodnota vozidla je zásadně snížena především havárií vozu, na které se poškozený vůbec nepodílel, odmítám navrhované snížení náhrady škody z důvodu amortizace dílů na mém vozidle. Navrhovaná „spoluúčast“ nemá oporu v zákoně a není ani bezdůvodným obohacením na mé straně (o které by obecně mj. stejně žádný poškozený, kdyby si samozřejmě mohl vybrat mezi tím, zda být či nebýt nabourán, nestál), neboť pouhou výměnu nových dílů za bourané starší totiž rozhodně nelze považovat za jakési zhodnocení vozu a z něho plynoucí obohacení majitele; nové díly mohou v naprosté většině případů vzniklou škodu maximálně zmírnit. Vámi navrhovaný postup je ostatně i v rozporu s důvodem a účelem zavedení tzv. povinného ručení, a to sice zajistit poškozenému plnou náhradu skutečné škody.
Nepochybuji, že vaše společnost má pro tyto případy velice sofistikovaný systém tabulek, který vůči nezkušeným poškozeným uplatňuje, stejně tak však nepochybuji, že je vám znám výklad zákona, kterým se máte řídit, zastávaný obecnými (viz rozhodnutí OS v Plzni: „není možné po poškozeném požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu, který by jinak poškozený nemohl v důsledku zavinění jiného užívat, nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného“ – s tím, že přínos poškozeného hodnotí dokonce z hlediska technického, které není nutně úměrné hledisku tržnímu) i vyššími soudy ČR.
Vzhledem k tomu, že náklady na opravu byly vynaloženy účelně a v nezbytné výši, shledávám váš postup protiprávním a dožaduji se jeho uvedení do souladu se zákonem, a to do 10 dnů od obdržení tohoto dopisu.

S pozdravem
 
..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie dopisu o výsledku šetření nehody vedené pod číslem …..

Přihlásit