Výpověď povinného ručení

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 27.12.2013   

Uzavřeli jste pojistnou smlouvu na povinné ručení a chcete ji vypovědět? Podívejte se, kdy máte na výpověď právo, a vytvořte ji s pomocí našeho vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je určen pro kohokoli, kdo je pojištěným na základě pojistné smlouvy o odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení) a chce smlouvu z nějakého důvodu vypovědět.

 

Jak tento vzor využít?

Pojistnou smlouvu můžete vypovědět s odkazem na § 2805 a § 2806 občanského zákoníku:

  • ke konci pojistného období; výpověď však musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci následujícího pojistného období,
  • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,
  • do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události; dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta v trvání 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká,
  • do 2 měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděli, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko odporující zásadě rovného zacházení ve smyslu § 2769 občanského zákoníku; dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,
  • mimo výše uvedené případy dále podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.


Přihlásit