Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - výrobce

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

Zakoupíte si nový počítačový komponent, v dobré víře ho připojíte k počítači a následek je fatální – vada komponentu způsobí zničení celé PC sestavy. A kdo nahradí škodu?

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je využitelný, dojde-li v důsledku vady výrobku nebo součástky výrobku ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, který je používán k jiným než podnikatelským účelům.

Za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce a s ním solidárně i dovozce a další dodavatelé, kteří uvedli vadný výrobek na trh za účelem jeho prodeje či jiného použití, a to bez ohledu na zavinění. Tato speciální odpovědnost však nastupuje až od určité výše škody. K náhradě škody do stanoveného limitu 500 EUR je povinen prodávající, který dodáním vadného výrobku kupujícímu (spotřebiteli) způsobil škodu tím, že porušil svoji povinnost plnit bez vad. Tento vzor slouží k uplatnění práva na náhradu škody u výrobce. Neznáte-li jej, obraťte se na dovozce či jiného známého dodavatele. Ohledně náhrady škody do částky 500 EUR pak na prodávajícího. K tomu použijte příslušné vzory.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody lze uplatnit u výrobce. Neznáte-li výrobce, kontaktujte dovozce. Pokud není zřejmý výrobce ani dovozce, obracejte se na dodavatele, a to pomocí vzoru „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - dodavatel”.

Výrobce je povinen nahradit škodu, která přesahuje částku 500 EUR podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna. Škodu do této částky žádejte nahradit po prodávajícím podle vzoru „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - prodávající“ a škodu tuto částku převyšující současně po výrobci.

Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to vy jako poškozený požádáte. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud se s ním na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.Přihlásit