Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - dodavatel

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

Zakoupíte si nový počítačový komponent, v dobré víře ho připojíte ke svému počítači a následek je fatální – vada komponentu způsobí zničení celé PC sestavy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je využitelný, dojde-li v důsledku vady výrobku nebo součástky výrobku ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, který je používán převážně k jiným než podnikatelským účelům.

Za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce a s ním solidárně i dovozce a další dodavatelé, kteří uvedli vadný výrobek na trh za účelem jeho prodeje či jiného použití, a to bez ohledu na zavinění. Tato speciální odpovědnost však nastupuje až od určité výše škody. K náhradě škody do stanoveného limitu 500 EUR je povinen prodávající, který dodáním vadného výrobku kupujícímu (spotřebiteli) způsobil škodu tím, že porušil svoji povinnost plnit bez vad. Ve vymezených případech je možné obrátit se na dodavatele a pro tento případ slouží následující vzor. Ohledně náhrady škody do částky 500 EUR se pak spotřebitel obrací na prodávajícího s pomocí vzoru „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - prodávající“.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody lze uplatnit u dodavatele. Zákon to však umožňuje jen tehdy, kdy není možné určit výrobce ani dovozce a dodavatel nesdělí výrobce ani svého dodavatele ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody. Pokud znáte výrobce, dovozce, či předchozího dodavatele, obracejte se na něj s pomocí souvisejících vzorů.

Dodavatel je povinen uhradit škodu, která přesahuje částku 500 EUR podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna. Škodu do této částky žádejte nahradit po prodávajícím podle vzoru „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - prodávající“ a škodu tuto částku převyšující současně po dodavateli.

Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to vy jako poškozený požádáte. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud se s ním na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.Přihlásit