Reklamace vyúčtování elektřiny či plynu

V případě, že dodavatel tepla, plynu či elektrické energie neplní své povinnosti stanovené energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s koncovým zákazníkem, lze tyto dodávky reklamovat jako každé jiné zboží.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Zřejmě nejčastějším předmětem reklamace je reklamace vyúčtování spotřebované elektřiny/plynu. Pokud spotřebitel zamýšlí reklamovat vyúčtování elektřiny/plynu, bude třeba nejdříve nahlédnout do smlouvy a obchodních podmínek příslušného dodavatele, kde zpravidla bývají uvedeny podrobnosti o postupu při vyřizování reklamací. Zejména se jedná o informace, kde a jakou formou reklamaci uplatnit a v jaké lhůtě od zjištění závady nebo porušení standardu kvality musí být taková reklamace uplatněna.

Obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s vyhláškami o kvalitě dodávek elektřiny/plynu a služeb v elektroenergetice a plynárenství, které stanoví, že poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci vyúčtování zasláním písemného vyřízení reklamace na vyúčtování nebo na nevrácení zaplacených přeplatků nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Dodavatel je zároveň povinen vyrovnat rozdíl v platbách způsobený nesprávným vyúčtováním distribuce nebo nesprávným měřením dodávek, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace uznána jako oprávněná. Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč; u dodávek plynu jde o částky 250 Kč denně, nejvíce však 2500 Kč.

 

Jak tento vzor využít?

Reklamaci je třeba uplatnit u dodavatele elektřiny či plynu, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. Reklamaci je možné uplatnit jakýmkoliv způsobem (písemně, telefonicky, elektronicky atd.). Poskytovatelé služeb často zřizují zákaznické linky a nabádají zákazníky, aby jejich prostřednictvím reklamace řešili. Tyto linky poslouží dobře pro prvotní informaci, lze však doporučit následně uplatnit reklamaci vždy písemnou formou – ta zajistí prokazatelnost vašich tvrzení, tedy kdy byla reklamace uplatněna, co bylo jejím obsahem atd. V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu), údaje reklamované faktury (variabilní symbol, zákaznické číslo, číslo odběrného místa), popřípadě popsat jiné reklamované vady. Pokud reklamujete vady měření, je vhodné uvést též číslo elektroměru a případně zjištěné stavy. Dále je vhodné uvést přesný popis reklamované skutečnosti a případně též navrhnout důkazy k jejímu prokázání.

 

Upozornění

Reklamace zpravidla nemá odkladný účinek, to znamená, že je nezbytné fakturu za odebranou energii zaplatit, i když s výší fakturované částky nesouhlasíte (v opačném případě riskujete vymáhání dlužné pohledávky s případnými sankcemi).

V případě, že poskytovatel dodávky elektřiny vaši reklamaci vůbec nevyřídí, popřípadě nevyřídí ve výše uvedených lhůtách, máte možnost se obrátit na Energetický regulační úřad, který dohlíží nad dodržováním předpisů v oblasti elektroenergetiky, tedy i nad dodržováním standardů dle vyhlášek o kvalitě dodávek elektřiny/plynu a služeb v elektroenergetice a plynárenství. V neposlední řadě pak máte v případě nespokojenosti s vyřízením vaší reklamace vždy možnost obrátit se na soud.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Energetický zákon, č. 458/2000 Sb.
  • Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice, č. 540/2005 Sb.
  • Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, č. 545/2006 Sb.
  • Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb, č. 210/2011 Sb.
Sdílejte

Přihlásit