Reklamace ojetého automobilu – koupě mezi spotřebiteli

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 22.12.2013   

Vyskytla se závada na ojetém vozidle, které jste zakoupili od původního majitele přes inzerát? Může vám pomoci náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud si kupujete automobil od osoby, která nejedná jako podnikatel, nepoužije se zvláštní úprava chránící spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Ne vždy se musí jednat o koupi auta od známého nebo přes inzerát. Často i autobazar není prodávajícím vozu, ale plní pouze roli jakéhosi prostředníka. Na samotné smlouvě tak může být jako prodávající uveden předchozí majitel vozu – jiný spotřebitel.

 

Jak tento vzor použít?

Prodávající je povinen plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné věc použít podle účelu smlouvy. Prodávající tedy kupujícímu odpovídá za to, že zboží je v dohodnutém množství, jakosti a provedení nebo alespoň v obvyklém. Vadným plněním je i dodání zcela jiné věci, neupozornění kupujícího na vady, o kterých prodávající ví, jakož i nepravdivé ujištění o vlastnostech věci. Ujistí-li dokonce kupujícího, že věc je bez vad, odpovídá i za vady zjevné, kterých si mohl kupující při uzavírání smlouvy všimnout. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci, stejně tak i vady právní.

Při koupi použité věci je třeba rozlišovat, zda se jedná o vadu věci nebo o pouhý projev běžného opotřebení. Vadou se rozumí nedostatek vlastností, které se u věci určitého druhu a stáří rozumně očekávají. Např. sjetý vzorek pneumatik nebude obvykle považován za vadu věci, ale opotřebení odpovídající jejich stáří.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v době předání, byť se projeví až později. Je povinností kupujícího si věc co nejdříve prohlédnout a zjištěnou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámit. Pokud totiž není vada oznámena včas, kupující ztrácí právo od smlouvy odstoupit a navíc mu soud jiné uplatněné právo nepřizná, namítne-li prodávající pozdní oznámení.

Práva kupujícího se liší podle toho, zda vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodávající věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Při podstatném porušení má kupující právo na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Kupující musí zvolené právo sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s prodávajícím. Jestliže kupující nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, a to právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Do uplatnění slevy může prodávající vadu odstranit podle své volby, která však nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Jak pro podstatné, tak i nepodstatné porušení platí, že kupující může odstoupit od smlouvy nebo se dožadovat slevy, pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.Přihlásit