Postoupení práv z vadného plnění

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 22.12.2013   

Kupujete věc od jiného spotřebitele, která sice již není nová, ale stále neuplynulo 24 měsíců od jejího nákupu? Tento vzor vám může pomoci, abyste ze zákonné odpovědnosti podnikatele mohli profitovat i vy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud je prodávajícím podnikatel, odpovídá spotřebiteli podle přísnějších pravidel, než když se koupě uskutečňuje mezi dvěma spotřebiteli. Podle rozšířené představy přechází práva spojená se zákonnou odpovědností za vady automaticky i po dalším prodeji věci. Ve skutečnosti tomu tak není. Práva z vadného plnění a z nesplněné jakosti při převzetí se nevážou na věc jako takovou, jedná se o práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy. Pokud chce spotřebitel věc prodat, může při splnění určitých podmínek na kupujícího práva z vadného plnění převést. Není to však jeho povinností. Případný převod práv ze záruky nezbavuje prodávajícího spotřebitele odpovědnosti vůči novému kupujícímu spotřebiteli. Převod práv je nicméně pro nového kupujícího výhodný.

Jak tento vzor použít?

Převod práv, která vyplývají ze zákonné odpovědnosti podnikatele, lze provést tzv. postoupením pohledávky. Postoupit je možné jednak právo z vady již existující (nárok, který má nynější prodávající spotřebitel vůči podnikateli, který mu věc prodal), jednak z vad, které by se na věci mohly vyskytnout v budoucnu a na které se vztahuje zákonná odpovědnost.

Pro postoupení pohledávky je vhodné použít písemnou formu a vzhledem k tomu, že se často bude jednat o pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu, pokud se na věci vyskytne vada, je třeba věnovat náležitou pozornost určitosti smlouvy o postoupení.

Smlouva má dvě strany: postupitele (osoba, která prodává věc, na kterou se vztahuje odpovědnost podnikatele za vady) a postupníka (kupující věci). Důležitá je také osoba dlužníka, tím je podnikatel, který prodal věc postupiteli. Postupitel tedy smlouvou převádí svá práva z vadného plnění vůči dlužníkovi na postupníka.

Ve smlouvě je třeba jednoznačně vymezit osoby postupitele, postupníka a dlužníka a také nárok, který se převádí – tedy práva z vadného plnění.

Postoupení se může uskutečnit jak bezplatně, tak i za úplatu.

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Provádět postoupení pohledávky popsané v tomto vzoru je nutné zejména tam, kde je potvrzení o závazcích prodávajícího (podnikatele) z vad či prodejní doklad vystaven na jméno postupníka.

Pohledávku nelze postoupit, pokud by takový postup odporoval předchozí dohodě postupitele s dlužníkem. Pokud si tedy např. internetový obchod do smluvních podmínek vloží ujednání, že práva z vadného plnění nelze převádět dále, je třeba to respektovat. Jinak lze pohledávku postoupit i bez souhlasu dlužníka.

Ačkoliv není pro platnost smlouvy nutné podpisy úředně ověřovat, je to vhodné zvláště
u věcí vysoké hodnoty. Postupitel je povinen dlužníka o postoupení pohledávky informovat, popř. mu postupník musí tuto skutečnost prokázat (např. smlouvou), aby se mohl dožadovat plnění, jakým je třeba záruční oprava. Ověření podpisu provede za drobný poplatek notář, obecní úřad nebo většina pošt.

Postoupení pohledávky může mít podobu samostatné smlouvy, ale lze jej vložit i přímo do kupní smlouvy.

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012Sb. (§ 1879–1887)

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat oběma stranami smlouvy. Každá ze stran dostane po jednom vyhotovení.  Ve vztahu k třetím osobám doporučujeme předkládat pouze kopii. Originál mějte uložený ve složce případu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor

postupitel (jméno a příjmení, datum narození, adresa)

a

postupník (jméno a příjmení, datum narození, adresa)

uzavírají dne … v ….. (místo) v souladu s § 1879 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, následující smlouvu o postoupení pohledávky:
I.
Postupitel prohlašuje, že dne  … zakoupil v postavení spotřebitele od společnosti Moje Elektro, s.r.o.,  IČ: 1234567, se sídlem Mokrá 8, Rybníkov (dále jen dlužník), mobilní telefon značky Super Phone, model Ultra, IMEI: 12345678910, jak vyplývá z potvrzení prodávajícího o závazcích z vad, které je vystaveno na jméno postupitele. Postupitel a postupník shodně prohlašují, že nadepsaný mobilní telefon se stal na základě kupní smlouvy mezi postupitelem a postupníkem ze dne …majetkem postupníka.
II.
Postupitel touto smlouvou postupuje veškerá současná i budoucí práva z vadného plnění předmětného mobilního telefonu, která existují při převzetí nebo se vyskytnou do 24 měsíců poté, jež má nebo bude mít vůči dlužníkovi. Postupitel se zavazuje předat postupníkovi potvrzení prodávajícího o závazcích z vad vydaný dlužníkem. Postupitel prohlašuje, že postoupení pohledávky, jak je vymezena touto smlouvou, nebrání dohoda s dlužníkem.
            ………………………………….              ………………………………….
                     podpis postupitele                                 podpis postupníka

Přihlásit