Odmítnutí poplatku za neoprávněnou reklamaci

Koupíte si mobil, pračku nebo třeba kočárek, po nějaké době používání se na zakoupeném zboží vyskytne vada a vy se rozhodnete uplatnit reklamaci. Nejenže je prodávajícím zamítnuta, ale navíc je vám naúčtován poplatek za „neoprávněnou“ reklamaci.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Za neoprávněnou reklamaci prodávající označují většinou případy, kdy nezjistí oznámenou vadu nebo kdy nejde o vadu, za kterou prodávající odpovídá. Takto prodávající zákazníkům odůvodňují požadavek úhrady nákladů, které jim vznikly v souvislosti s „vyřízením“ reklamace. Typicky to jsou náklady na přepravu či náklady diagnostiky. Někteří prodávající požadují dokonce paušální manipulační poplatek, který má tyto náklady krýt. Náš vzor lze použít ve všech výše popsaných případech.

 

Jak tento vzor využít?

Při uplatnění tohoto vzoru spotřebitel namítá vůči prodávajícímu nezákonnost, neúčinnost požadavku na úhradu poplatku. Ze zákona nese odpovědnost za bezvadné plnění prodávající, proto pokud se na věci vyskytne vada, jde o porušení jeho povinnosti a spotřebitel má zejména právo se dožadovat jejího bezplatného odstranění a musí ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu oznámit. Zda za tuto vadu prodávající odpovídá, bývá často otázkou na odborníka, který až po odborné prohlídce může konstatovat, zda se např. nejedná o důsledek opotřebení. Jen prodávající sám může ovlivnit nutnost a nákladnost posouzení vady, nadto zákon přiznává spotřebiteli právo na náhradu nákladů, které by mu v souvislosti s reklamací vznikly. Nelze proto po spotřebiteli vyžadovat proplacení nákladů, jejichž výši určuje ten, kdo sám nejdříve neplnil řádně a posléze má povinnost o své odpovědnosti rozhodnout.

Proto se ke snaze omezit práva spotřebitele z vadného plnění nepřihlíží, to tedy znamená, že na tento požadavek se hledí, jako by prodávající nikdy žádný nevznesl. Spotřebitel má právo na vrácení věci z reklamace, aniž by měl povinnost požadovaný poplatek uhradit. Jeho zaplacením nesmí prodávající podmiňovat vrácení zboží.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Je povinností prodávajícího vás správně informovat o vašich právech z vadného plnění, kam rozhodně nespadá zpoplatňování zamítavě vyřízené reklamace, proto můžete současně kontaktovat Českou obchodní inspekci, která je oprávněna postihnout prodávajícího pokutou za porušení zákona o ochraně spotřebitele podle správních předpisů, nemůže ale zasáhnout do vašeho vztahu s prodávajícím a přinutit ho, aby poplatek nepožadoval.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může vzor napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 13, § 19)
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1813-1815, § 2174)
  • Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 3 As 60/2005-73
Sdílejte

Přihlásit