Právo: Ztráta radosti z dovolené? Můžete žádat náhradu!

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2013

Špatné počasí, špinavé moře nebo zlá tchýně. To jsou věci, které jistě mohou zkazit radost z dovolené, k uplatnění právních nároků to ale určitě stačit nebude. Ovšem když dostanete jiný hotel než smluvený a chybí výhled na moře z pokoje, sjednaný v cestovní smlouvě, pak na základě nového občanského zákoníku budete oprávněni domáhat se náhrady za ztrátu radosti z dovolené, jejíž podstatou je odškodnění nemajetkové újmy v penězích.

Požadavek odškodňovat ztrátu radosti z dovolené vychází z evropských předpisů, které jsou pro členské státy závazné. Některé státy tento nárok upravují výslovně v právních předpisech (Rakousko, Německo, Estonsko, Belgie či Dánsko). 

Většina členských států Evropské unie (například Rumunsko, České republika, Španělsko) tuto povinnost dovozuje z jiných ustanovení svého právního řádu, případně z judikatury.

Nový občanský zákoník, který bude platit od 1. ledna příštího roku, zakotvuje povinnost k náhradě za ztrátu radosti z dovolené již výslovně. Zákonodárce nakonec pojem „náhrady za ztrátu radosti z dovolené“ nahradil méně expresivním termínem „náhrady újmy za narušení dovolené“. To ale nic nemění na tom, že touto novou úpravou dochází k upevnění pozice spotřebitele (účastníka zájezdu) ve směru, že bude mít k dispozici jasný právní základ pro uplatnění svých práv.

Institut náhrady újmy za narušení dovolené byl zapracován do ustanovení  § 2543 dílu 6 s názvem zájezd, hlavy II nového občanského zákoníku. Na základě tohoto ustanovení bude spotřebitel moci požadovat náhradu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Spotřebitel bude mít nárok na náhradu i v případě, že odstoupí v souladu se zákonem od cestovní smlouvy. 

Znění paragrafu 2543 dává soudům značný prostor pro uvážení na základě okolností jednotlivého případu, zda přiznají náhradu újmy za narušení dovolené i v jiných případech než výše jmenovaných. Navíc zákon nestanovuje výši, respektive limity této náhrady. 

Teprve poté, co nový občanský zákoník 1. ledna 2013 vstoupí v účinnost a soudy začnou řešit případy peněžitých náhrad za narušení dovolené, bude jasnější, v jakých případech bude tato náhrada za narušení dovolené spotřebitelům  přiznávána a v jaké výši. Nicméně smluvně zaručenou „radost“ z dovolené bude možné nárokovat a s ostatními nahodilými okolnostmi, třeba počasím, si už nějak budete muset poradit i bez paragrafů. Tak jako dosud. 


Přihlásit