Černé ovce: Vytopený byt

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2007

Každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Kdyby tuto povinnost důsledně dodržoval opravdu každý, při lidské činnosti by téměř k žádným škodám nedocházelo. Lidé se však samozřejmě raději spoléhají na to, že k žádné škodě nedojde, nebo je vůbec nenapadne, že by k nějaké škodě v souvislosti s jejich jednáním dojít mohlo a nutno přiznat, že většinou také žádná škoda nenastane – někdy však bohužel ano.

Před několika lety si Zuzana Bolfová koupila byt do osobního vlastnictví. Nechala ho kompletně zrekonstruovat. Když jí v kuchyni začala zlobit baterie, zavolala instalatéra pana Langa, aby ji vyměnil. Stalo se. Za půl roku bylo kolem baterie mokro a tak opět zavolala stejného instalatéra. Odstranění závady proběhlo hladce. Asi půl roku poté odjela paní Bolfová na Moravu, pár hodin před návratem se dozvěděla, že vytopila všech sedm pater pod sebou. Když dorazila domů, volala instalatéra Langa, byl mimo Prahu, sehnala tedy jinou firmu, která zjistila, že vytopení způsobila prasklá hadička pod baterií.

Rodina, která bydlí o patro níž, odhadla škodu na právě zrekonstruovaném bytě na 320 000 korun. Paní Bolfová se obrátila na svou pojišťovnu – Kooperativu; znalecký posudek, který nechala pojišťovna na havárii zpracovat, poukázal na skutečnost, že klientka není za závadu a její následky zodpovědná. Kooperativa odmítla škodu uhradit. A protože v posudku dále stálo, že havárie vznikla pravděpodobně vinou špatné montáže, obrátila se paní Bolfová na instalatéra Langa a ten pro změnu na svou Českou pojišťovnu. Dozvěděl se však, že není jisté, co během roku paní Bolfová s těmi hadičkami dělala, že havárie bezprostředně nesouvisí s montáží a proto pojišťovna škodu neuhradí. Sousedé už na nic nečekali a obrátili se na soud, který v platebním rozkazu uložil žalované Zuzaně Bolfové zaplatit žalujícím 320 000 Kč. Paní Bolfová podala proti platebnímu rozkazu odpor a čeká, až soud nařídí jednání. I když se necítí vinna, vytopení nezavinila, má velký strach…

Příběh ze života, který na vlastní kůži může zažít kdokoliv, začala zaznamenávat kamera Černých ovcí. Nejdříve jsme s ní navštívili soudního znalce Ing. Zbyňka Hanuše, CSc. Je přesvědčen, že vše vzniklo špatnou montáží hadiček, ukázal nám, jak byly zkroucené, což u jedné z nich vedlo k následnému protržení, druhé by se to stalo v krátké době.
Další naše kroky vedly do České pojišťovny za tiskovým mluvčím Václavem Bálkem. Ten trval na původním stanovisku – havárie nevznikla v přímé souvislosti s činností pana Langa, proto pojišťovna škodu neuhradí. Nakonec jsme navštívili tiskového mluvčího pojišťovny Kooperativa Marka Vícha. Tady nás čekalo překvapení. Vysvětlil nám, že jsou s paní Bolfovou na jedné lodi. Pokud soud rozhodne, že za škodu může ona, musí škodu uhradit právě pojišťovna Kooperativa, pokud ale soud rozhodne, že paní Bolfová je nevinná (jak ostatně napsal soudní znalec), potom nebude nic platit ani Kooperativa.

Mluvčí Kooperativy byl překvapen, že paní Bolfové přišel platební rozkaz. A nechápal, proč jim to nesdělila, poskytli by jí právní pomoc. To paní Bolfovou vůbec nenapadlo. Když dostala vyjádření, že Kooperativa škodu hradit nebude, myslela si, že už jí pojišťovna nijak nepomůže. Jenže… V případě, že někdo cokoli žádá po klientovi kterékoliv pojišťovny, měla by se pojišťovna o požadavcích dozvědět. Je to zakotveno ve smluvních podmínkách. Byla to první dobrá zpráva během našeho natáčení.

Čekání na soud paní Zuzaně Bolfové klidu nepřidává a deprese se vracejí. I když nic neudělala, jenom si nechala odborně vyměnit vodovodní baterii, přece jenom voda z jejího bytu udělala sousedům takovou škodu. Po našem natáčení získala naději – oba mluvčí obou pojišťoven tvrdí, že jediný, kdo škodu skutečně platit nebude, je právě Zuzana Bolfová. Že škodu bude muset uhradit jedna z pojišťoven. Která? To se zatím neví. Čas běží a nejistota, jak vše dopadne, vzrůstá…

Maria KŘEPELKOVÁ
pořad Černé ovce, který informuje a chrání nejenom spotřebitele

 

ADVOKÁT RADÍ...

Podobné nepříjemnosti se lidem bohužel čas od času stávají. V tomto případě je celkem zřejmé, že vzniklá pohroma nebyla příjemná ani pro paní Bolfovou, ani pro její vyplavené sousedy, ovšem ani pro jejího instalatéra; nadšeni nebudou ani ve zmíněných dvou pojišťovnách, neboť jedna z nich bude nejspíš jednou muset celou škodu nebo alespoň její část některému z účastníků hradit. Jak se dále ukáže, výčet osob, kterých se tato událost týká, nebo může týkat, tím zdaleka nekončí, takže žádnému z účastníků opravdu nezávidím.

Podle § 415 občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Kdyby tuto povinnost důsledně dodržoval opravdu každý, při lidské činnosti by téměř k žádným škodám nedocházelo. Lidé se však samozřejmě raději spoléhají na to, že k žádné škodě nedojde, nebo je vůbec nenapadne, že by k nějaké škodě v souvislosti s jejich jednáním dojít mohlo a nutno přiznat, že většinou také žádná škoda nenastane – někdy však bohužel ano a právě pro takové případy byl v právním řádu zakotven institut odpovědnosti za škodu. Ustanovení § 415 úzce souvisí s § 420 občanského zákoníku, týkající se tzv. obecné odpovědnosti za škodu. Podle tohoto ustanovení odpovídá každý za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Kdo v takovém případě neprokáže, že škodu nezavinil, musí ji poškozenému nahradit.
Právních povinností, které lze poručit a způsobit tak škodu, existuje celá řada a bývají upraveny ve zvláštních předpisech, které regulují téměř všechny oblasti lidské činnosti – řidič motorového vozidla má například povinnost podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích plně se věnovat řízení vozidla; pokud by tuto povinnost porušil, havaroval a způsobil tak někomu jinému škodu, bude za ni odpovídat. Obecně lze uvést, že pokud vám někdo jinů způsobí škodu při činnosti, na kterou zvláštní předpisy nepamatovaly, můžete jako poškozený ve většině případů alespoň poukázat na to, že škůdce porušil obecnou povinnost podle § 415 občanského zákoníku.

Klíčem k řešení zamotaného případu paní Bolfové je zodpovězení technické otázky, zda byla příčinou vzniku havárie v jejím bytě vadně vyrobená nebo špatně instalovaná baterie nebo její součást. Z hlediska paní Bolfové není podstatné, zda jí instalatér dodal vadný výrobek nebo zda jí bezvadný výrobek pouze špatně namontoval. Jí samotné nelze nic vytknout; jako laik montáži baterie nerozuměla, proto se do ní sama nepouštěla a postupovala zcela obezřetně – najala profesionálního instalatéra, který jí dodal baterii a nainstaloval ji do jejího bytu. Za takové situace proto nelze hovořit o tom, že by ona vykonávala nějakou činnost, při které by porušila právní povinnost a nelze tedy dovodit, že by za vzniklou škodu měla svým sousedům odpovídat.
Pan Lang je oproti tomu odborníkem, který ví nebo alespoň má vědět, jak se taková montáž správně provádí. Pokud nedodržel správný postup, bude také odpovídat za škodu, která tím vznikla. Vůči své zákaznici mohl porušit smluvně převzatou právní povinnost dodat a řádně instalovat baterii a z toho důvodu by odpovídal za škodu v jejím bytě, zatímco vůči jejím sousedům porušil povinnost počínat si tak, aby škoda nevznikla a bude odpovídat i jim. Pokud byla příčinou havárie například skrytá vada materiálu hadičky, kterou paní Bolfové dodal, lze uvažovat o tom, že by za škodu odpovídal také, a to podle okolností případu též podle zvláštního zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. On sám pak může následně uplatnit postih vůči prodejci, od kterého hadičku odebral, tedy vymáhat náhradu škody na něm – a ten se může obdobně obrátit s postihem na velkoobchodníka či na výrobce.

Pokud má pan Lang uzavřenu nějakou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí při své činnosti, a tato pojistka se bude vztahovat i na případ, jako je tento, měla by jeho pojišťovna vzniklou škodu sousedům a paní Bolfové uhradit.O pojistné plnění, které jeho pojišťovna odmítla vyplatit, by ji však mohl žalovat pouze on, neboť pojišťovna je smluvním partnerem pana Langa, nikoli těch, kteří byli v souvislosti s jeho činností poškozeni. Tito poškození by museli žalovat pana Langa přímo.
Dodávám, že v jeho případě sjednání pojištění odpovědnosti povinné není, na rozdíl od některých jiných profesí (lékaři, advokáti, daňoví poradci atd.) nebo potenciálně rizikových činností (řízení motorového vozidla, výkon myslivosti apod.), kdy povinné pojištění odpovědnosti zákon buď přímo upravuje, nebo alespoň ukládá povinnost sjednat je.
V případech povinného pojištění odpovědnosti se poškozený může někdy soudit o zaplacení pojistného plnění přímo s pojišťovnou, avšak u dobrovolného pojištění odpovědnosti tuto možnost poškozený zpravidla nemá, musí se obrátit na pojištěného a teprve ten se pak obrací na svou pojišťovnu.
Pokud by k vytopení sousedních bytů došlo z jiné příčiny, kterou by bylo možno přičítat na vrub paní Bolfové – například pokud by usnula a nechala přetéci napuštěnou vanu, případně pokud by při praní prádla odešla na nákup, aniž by ohlídala neupevněnou hadici pračky, za škodu by odpovídala svým sousedům ona a pokud by pro podobný případ nebyla sjednána výluka z pojištění, do výše sjednaného limitu plnění by škodu hradila její pojišťovna. Pokud by její pojišťovna škodu uhradit odmítla, může se s pojišťovnou soudit zase pouze ona. Pokud by však pojištěna nebyla nebo pokud by se její pojistka na takové druhy škody nebo činností nevztahovala, musela by škodu uhradit sama.

Jestliže byla paní Bolfová svými sousedy žalována, neznamená to ještě, že škodu bude nakonec muset hradit ona. Soud proti ní sice vydal platební rozkaz, ten je však vydáván téměř automaticky vždy, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, pokud takové právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem. Jelikož proti platebnímu rozkazu podala včas odpor, což je prostředek, kterým se platební rozkaz zruší, řízení proti ní pokračuje dále. Pokud by však paní Bolfová proti platebnímu rozkazu odpor nepodala nebo pokud by jej podala opožděně, nabyl by účinků pravomocného rozsudku a už by se bránit nemohla, musela by sousedům zaplatit, i když by jim jinak jejich nárok soud po provedeném řízení zamítl.

To, zda soud nakonec rozhodne ve prospěch jedné či druhé strany, pak bude záviset na tom, zda se žalobcům podaří prokázat, že za škodu skutečně odpovídá ona a pokud ano, zda se žalovaná nevyviní prokázáním toho, že škodu nezavinila. Výsledek sporu pak bude záležet na tom, jaké důkazy si každý z účastníků obstará a jaké skutkové závěry z provedeného dokazování soud vyvodí. Bude-li žaloba zamítnuta, paní Bolfové sice několik měsíců či let nejistoty nikdo nevrátí, avšak soud jí alespoň může přiznat právo na náhradu nákladů právního zastoupení. Pokud by soud ve sporu sousedů proti paní Bolfové rozhodl tak, že ona za škodu odpovídá, bude se z tohoto rozhodnutí vycházet i v řízení, které by ona následně vedla proti své pojišťovně, pokud by její pojišťovna škodu odmítla uhradit dobrovolně.

Na tomto případu s mnoha účastníky, kteří jsou vůči sobě v celkem komplikovaných právních vztazích, lze demonstrovat, jak pestrý může být život a jak složitá bude práce soudce, jehož úkolem bude po provedeném dokazování v takovém řízení vydat spravedlivé rozhodnutí v souladu se zákonem. Každému, kdo se v podobně složité situaci někdy ocitne, mohu doporučit, aby se co nejdříve obrátil na právního zástupce z řad advokátů, neboť si troufám tvrdit, že bez odborné pomoci se v takových případech laik neobejde.

JUDr. Martin Sochor, advokát

Přihlásit