Výzva k vydání bezdůvodného obohacení

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.12.2012   

Omylem jste zaplatili dvakrát tu samou složenku nebo fakturu za telefon a mobilní operátor se nemá k vrácení onoho přeplatku? Odstoupením od kupní smlouvy došlo k jejímu zrušení, přesto však prodávající odmítá vrátit kupní cenu, i když zboží už je vráceno?

Kdy je tento vzor vhodný?

Zjistíte-li, že někdo obdržel vaši věc či peníze bez právního důvodu a buď o tom vůbec neví, nebo je odmítá vydat zpět, můžete ho prostřednictvím tohoto vzoru vyzvat k vydání tzv. bezdůvodného obohacení.

 

Jak tento vzor využít?

Zákon ukládá tomu, kdo se na úkor jiného obohatí bez právního důvodu, povinnost takto získaný majetkový prospěch vrátit. Nejčastěji dochází ke vzniku bezdůvodného obohacení, pokud se plní někomu cizímu bez dohody s ním nebo pokud sice smlouva s danou osobou existovala, ale byla zrušena nebo namítnuta její neplatnost. O neoprávněný majetkový prospěch jde i v případě, kdy byly například peníze získány z nepoctivých zdrojů. Rovněž je obohacením i užívání cizí věci bez dohody s jejím majitelem.

Výzvu s uplatněním práva na vydání neoprávněně získané hodnoty je nutné adresovat a doručit tomu, kdo ji získal a drží. Písemná podoba není povinná, ale pro lepší důkazní pozici ji doporučujeme. Výzva v tomto případě sehrává dvojí roli. Jednak plní funkci oznámení, že k obohacení na úkor jiného došlo (zvláště u velkých společností s mnoha klienty), a dále v souladu se zákonem určí splatnost, tj. okamžik, kdy se můžete svého nároku domáhat u soudu.


Přihlásit