Reklamujete vyúčtování operátora? Pomůžeme vám!

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Překvapilo vás vyúčtování od operátora?  A váš údiv přetrvává, i když jste důkladně zrekapitulovali své hovory za minulý měsíc? Můžete reklamovat. Poradíme vám jak na to.

Kdy reklamovat?

Pokud vám operátor zaslal vyúčtování s položkami, pro které nemáte vysvětlení, nebo jsou na něm vyúčtovány služby, které jste si neobjednali,  je na místě zvážit uplatnění reklamace. Reklamujte neprodleně. Podle slovenských právních předpisů jsou pro délku lhůty pro reklamaci určující reklamační podmínky operátora. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode den doručení faktury.   Promeškáte-li lhůtu, vaše právo reklamovat zaniká. U předplacených karet běží lhůta pro uplatnění reklamace ode dne poskytnutí služby. Reklamovat můžete i samotné poskytování služby, pokud jste ji nemohli využít vůbec nebo pouze částečně. V takovém případě běží lhůta pro reklamaci ode dne vadného poskytnutí služby. Nezapomeňte, že nejpozději poslední den lhůty musí být reklamace operátorovi doručena.

I přesto, že nesouhlasíte s výší částky na vyúčtování, máte povinnost je zaplatit. Pokud ovšem částka přesáhné trojnásobek průměrné částky z za posledních šest měsíců, je operátor povinen vám umožnit odklad zaplacení části ceny.

Pro reklamaci doporučujeme písemnou formu či využití elektronických formulářů s potvrzením o jejím přijetí, kdy si můžete obsah podání zkopírovat. Je to důležité pro prokázání včasnosti uplatnění reklamace a jejího obsahu. V reklamaci popište uplatňovanou vadu a uplatněte nárok, který odpovídá odstranění vady.

Reklamace musí být vyřízena nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Ve složitých případech může operátor prodloužit lhůtu až o 30 dní, ale musí o tom zákazníka předem informovat. 

Pokud jde o reklamaci vyúčtování ceny, která byla shledána oprávněnou, musí poskytovatel služby vrátit rozdíl v ceně způsobem a ve lhůtách stanovených všeobecnými podmínkami služby, nejpozději však do jednoho měsíce od vyřízení reklamace . Zjistí-li se v rámci reklamačního řízení zjistí vada na telekomunikačním zařízení, která se mohla projevit v neprospěch zákazníka,  je zákazník povinen zaplatit cenu odpovídající ceně za průměrný měsíční rozsah využívání služby za předcházejících šest měsíců.

Co když nesouhlasím s vyřízením reklamace?

Domníváte-li se, že operátor vyřídil reklamaci nesprávným způsobem, nastupuje řízení před "Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky" (TÚSR). To se zahajuje podáním tzv. návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu. Podejte ho nejpozději do 45 dní ode dne doručení vyřízení reklamace.

Řízení před Telekomunikačným úradom je dvojinstanční, to znamená, že proti jeho rozhodnutí může být podán opravný prostředek, tzv. rozklad. Lze jej podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  O rozkladu pak rozhoduje předseda Rady. Pokud se i po rozhodnutí o rozkladu cítíte poškozeni na svých právech, spor může být znovu projednán v občanském soudním řízení na základě žaloby, která musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu.


Přihlásit