Co s nechtěným úvěrem?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je nejen nepotřebujete, ale že i spotřebitelský úvěr, který jste si na ni vzali, je značně nevýhodný? Co můžete udělat?

Ze zákona můžete od kupní smlouvy uzavřené na předváděcí akci a při podomním prodeji odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od jejího uzavření, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel vás musí na tyto možnosti písemně upozornit. Pokud tak neučiní, platí lhůta jeden rok. Odstoupení musí mít písemnou formu a je nutné ho dodavateli doručit v zákonné lhůtě. Odstoupením od této smlouvy zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.

Vázaným spotřebitelským úvěrem je takový úvěr:

  • který poskytuje přímo dodavatel,
  • který vznikl na základě úvěrové smlouvy, jež výslovně obsahuje uvedení konkrétního zboží,
  • jehož poskytovatel (úvěrová společnost) využije služeb dodavatele v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.


Jako spotřebitel máte povinnost informovat úvěrovou společnost o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v důsledku odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud vrátíte zboží dodavateli nebo se o to prokazatelným způsobem pokusíte, nemáte povinnost úvěrové společnosti vracet poskytnuté peněžní prostředky dříve, než vám bude dodavatelem vrácena kupní cena. Pokud vám nárok na vrácení kupní ceny přizná soud a dodavatel přesto neplní, můžete se s nárokem na vrácení kupní ceny obrátit právě na úvěrovou společnost a vzájemné pohledávky jednostranně započíst.

Pozor na výjimky

Odstoupení zákon neumožňuje u smluv:

  • týkajících se nemovitostí, vyjma jejich opravy či údržby,
  • o pravidelném dodávání zboží denní potřeby stálými doručovateli do domácností spotřebitelů,
  • uzavřených podle katalogů, a to za splnění určitých podmínek,
  • o pojištění a cenných papírech.

Dodavatel vám musí vrátit finanční prostředky do 30 kalendářních dnů od dojití odstoupení.

Nevýhodného úvěru se můžete zbavit i tak, že odstoupíte pouze od smlouvy o spotřebitelském úvěru. Kupní smlouva tím nebude dotčena a povinnost uhradit kupní cenu zůstává na vás. Písemné odstoupení od úvěrové smlouvy zašlete společnosti nejpozději 14. den od jejího uzavření. O tom a dalším byste měli být v úvěrové smlouvě řádně informováni, jinak lhůta neskončí dříve než 14 dnů po dodatečném poskytnutí povinných informací. V případě tohoto odstoupení jste povinni nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu (půjčený finanční obnos bez úroků a poplatků) a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. Konkrétní informace o tom, jak a kam poskytnuté peněžité prostředky vracet, najdete ve smlouvě.

 

Na úvodní stránku

Přihlásit