Jaké novinky přináší rok 2013 v oblasti exekuce?

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Prvního ledna nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších předpisů. Novela by měla přispět k zefektivnění vykonávacího řízení a vyšší ochraně dlužníků. Jaké změny přináší?

 

Předžalobní výzva - povinnost informovat dlužníka
Je první novinkou, kterou dlužníci ocení. Podle dnešních pravidel může věřitel svůj nárok uplatnit u soudu, aniž o tom dlužníka informuje. Nově ho bude muset oficiálně kontaktovat ještě předtím, než podá návrh na zahájení exekučního řízení – a vyzvat ho, aby dluh zaplatil. Předžalobní výzva musí být zaslána dlužníkovi nejméně sedm dní před podáním žaloby na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. Avšak zákon nevyžaduje, aby výzva byla dlužníkovi reálně doručena. Věřitel bude muset ovšem soudu předložit důkaz o tom, že ji odeslal.

Pokud věřitel uvedenou podmínku nesplní, nemá právo na náhradu nákladů řízení proti dlužníkovi. Ustanovení tedy chrání dlužníky, kteří často ani nevědí o existenci dluhu.

Konec dvojkolejnosti
Vynucení splnění povinnosti uložené soudním rozhodnutím se do konce roku 2012 uskutečňovalo ve dvou rovinách. Buď exekuce prováděli soudní exekutoři na základě pověření soudu, nebo je činili přímo soudy a jejich vykonavatelé. Volba mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí náležela samotnému věřiteli.

Soudní výkon rozhodnutí se tedy od ledna značně omezil a naopak se více využívá služeb soudních exekutorů. Soud má výlučné oprávnění rozhodovat například ve věcech, které se týkají výchovy nezletilých dětí, ve věcech výživného, ve věcech vykázání ze společného obydlí. Ostatní pohledávky bude možné vymáhat pouze prostřednictvím soudního exekutora.


Zahájení exekuce
Soud již nebude nařizovat exekuci a spolu s tím pověřovat exekutora jejím provedením. Exekutor na základě exekučního návrhu věřitele realizuje zápis do nově zřízeného Rejstříku exekucí, do něhož se budou povinně zapisovat všechny zahájené exekuce. Exekutor bude moci zjišťovat a zajišťovat majetek povinného až po pověření exekučním soudem (toto opatření není rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům).

Slučování exekucí
Další změna potěší každého dlužníka, který má  víc než jednoho věřitele nebo víc než jen jeden dluh. Od příštího roku se musí všechny exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi povinně sloučit do jednoho řízení. To platí i pro exekuce vedené různými exekutorskými úřady. Exekuční soud tato jednotlivá řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Další podmínkou pro spojování je, že se jedná o tzv. bagatelní pohledávky, tedy částky do 10.000 Kč.

Rejstřík zahájených exekucí
Jedná se o elektronický seznam všech zahájených exekucí spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Rejstřík je však neveřejný a k údajům mají přístup pouze soudy a Exekutorská komora.

Zabavení řidičského oprávnění
Soudní exekutor je podle nové právní úpravy oprávněn vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění v případech dlužníků, vůči kterým vymáhá nedoplatek na výživném pro nezletilé dítě. Cílem je motivovat dlužníka k tomu, aby nedoplatek na takovém výživném uhradil. Exekutor se bude snažit vymoci dlužnou částku na povinném jinými způsoby, například srážkami ze mzdy.

Domácí mazlíčky vám nezabaví
Nově soudní exekutoři nesmí zabavovat domácí mazlíčky, tedy zvířata, která nejsou chovaná hospodářsky a slouží jako společníci člověka (např. kočka či pes).

Postihování účtu manžela dlužníka
Novela umožňuje soudním exekutorům postihnout nově i bankovní účet či mzdu dlužníka, a to pro dluhy spadající do SJM. Pokud tedy exekuci bude mít jen jeden z manželů a dluh bude spadat do SJM, bude moci exekutor nově moci blokovat mzdu či účet i druhého z manželů.

Konec soukromých účtů exekutorů
Exekutoři nebudou smět ukládat peníze vymožené od dlužníků na své osobní účty, ale pouze na zvláště vyčleněné účty, nad kterými bude mít kontrolu ministerstvo spravedlnosti.

Zákaz zneužívání pojmu „exekuce“
Označení „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“ a tvary odvozené od těchto slov či označení, která by mohla vést k nebezpečí záměny s těmito pojmy, už nebude moci používat nikdo jiný než opravdový soudní exekutor.

Přihlásit