Reklamace vstupenek

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2012

Návštěvy kulturních a sportovních akcí lákají nejednoho z nás. Vstupenky však nebývají z nejlevnějších. Co když daná akce nenaplní naše očekávání a výsledný dojem je spíš zklamáním? Co když pořadatel akci těsně před začátkem zruší? Co máme dostat za naše peníze? Kdo nese odpovědnost a za co? A dá se vůbec reklamovat vstupenka? 

Za co se platí

Mnohým z nás volný čas vyplňují a zpestřují různorodé kulturní, ale třeba i sportovní akce. Někteří se rádi pohodlně uvelebí do sedačky v hledišti a nechávají se vtáhnout do poutavého děje divadelní hry či promítaného filmu v potemnělém kinosále. Někteří jsou zase pravidelnými návštěvníky hudebních koncertů a festivalů nejrůznějších žánrů. Někdo se oproti tomu oddává poslechu vážné hudby v honosných koncertních sálech. Jiní holdují výtvarnému umění či preferují sólové prohlídky muzeí a nechávají na sebe působit vše, co z vystavených děl a jiných exponátů vyzařuje.

Jak vidno, předmět zájmu se u jednotlivých akcí různí. Jedno je však všem společné – účastníci jsou pouhými pasivními příjemci uměleckých děl a jiných výkonů. Proto při uzavírání úplatné smlouvy s pořadatelem zvolené kulturní či sportovní akce bývá zpoplatněn samotný vstup na akci, tedy možnost se jí účastnit. K účasti, respektive vstupu vás opravňuje pořadatelem či jím pověřenou osobou vystavený doklad každému dobře známý jako vstupenka.

 

Ztráta vstupenky

Ztráta lístků s sebou vždy nese určité komplikace. Pokud zní vstupenka konkrétně na vaše jméno nebo je v ní vyznačeno číslo sedadla a řady, tj. lze vás jako držitele oné ztracené vstupenky identifikovat, a tudíž pořadateli či prodejci prokážete, že právě vy jste si danou vstupenku zakoupili, je jejich povinností poskytnout vám náhradní. Šťastný nálezce vstupenek je pak nebude moci díky přijatým opatřením využít. Ten, jenž vám náhradní lístky vystavil, však může požadovat náhradu nezbytně nutných nákladů s tím spojených. Horší pozici mají držitelé vstupenek, které kromě obecných údajů o akci neuvádí bližší informace o jejich majiteli. Tady platí pravidlo, že na akci se dostane ten, kdo lístek předloží. Ztratí-li se vstupenky při cestě k vám, tj. nebyly přepravcem doručeny v dohodnutém či předpokládaném termínu dodání, kontaktujte ohledně toho prodejce, protože za řádné dodání lístků odpovídá. Při uplatněném nesplnění smlouvy máte právo na jejich dodatečné dodání nebo už jen na vrácení peněz, pokud již akce proběhla.

 

„Zaplacené vstupné se nevrací!“

Obchodní podmínky většiny prodejních portálů či samotných pořadatelů neopomenou zdůraznit, že zaplacené vstupenky se nevrací a nevyměňují. Je pochopitelné, že uzavřená smlouva jako taková je pro obě strany závazná. Ovšem v určitých případech, kdy nelze dostát svému závazku, je vrácení vstupného namístě. Může se stát a v praxi se tak často děje, že akce je pořadatelem před konáním zrušena nebo dochází ke změně místa či doby konání, což si pořadatelé předem vyhrazují. Při zrušení máte samozřejmě právo na vrácení plné ceny vstupenky. U změn je třeba mít na paměti, že svojí povahou se jedná o návrh na změnu smlouvy a záleží na vašem rozhodnutí, zda na změnu přistoupíte. Jinak i zde máte právo žádat vrácení vstupného za nedodržení smlouvy. Vyhrazuje-li si pořadatel možnost jednostranné změny programu, místa či doby konané akce, a to z pádného důvodu za předem přesně daných podmínek, a je vám tato skutečnost známa již při koupi lístků, není už následně vašeho souhlasu třeba, neboť jste jej projevili při jejich nákupu.

 

Na kom leží odpovědnost

Odpovědnost za vady pořádané akce nenese nikdo jiný než pořadatel. Na vady upozorněte ihned, jakmile se kdykoliv po zahájení či v průběhu akce projeví. Pořadatel musí bez zbytečného odkladu zajistit nápravu, aby akce mohla řádně pokračovat. Nepodaří-li se mu to dostatečným způsobem, dejte mu to opět na vědomí a pro jistotu si opatřete kontakty na jiné účastníky, kteří tuto vadu stejně jako vy reklamují. Po ukončení celé akce už vám náleží pouze právo na přiměřenou slevu z ceny lístků za vady, které na místě nebyly včas a řádně odstraněny nebo ani z povahy věci být odstraněny nemohly. S uplatněním práva na slevu neotálejte, platí pravidlo bez zbytečného odkladu a písemně. Musíte však rozlišovat mezi subjektivními a objektivními nedostatky.

 

Lze reklamovat umělecký zážitek?

Umění se nedá poměřovat objektivními hledisky a jeho vnímání je velice subjektivní. Z čeho je jeden návštěvník unešen, druhého může dost ostře popudit a třetímu vůbec nic neřekne a odchází bez výrazného prožitku. Pořadatel je samozřejmě existenčně závislý na zájmu návštěvníků, ale ze zákona neodpovídá za skutečnost, že se vám jím pořádaná akce nelíbila či dokonce nezaujala vícero účastníků, a ani za to odpovídat nemůže. Odpovědnost za správnou volbu volnočasového programu nese zákazník.

 

Co je tedy vadou?

Záleží na typu pořádané akce. Vadou může být nedostatečná organizace v takovém rozsahu, že zvolený prostor není kapacitně uzpůsoben velikosti akce, pořadateli vypoví službu technické zařízení (nedostatečné ozvučení, rozbitá audio aparatura, přerušovaný obraz v kině, nefunkční odvětrávání v uzavřených, nevětratelných prostorách apod.). Patří sem i momentální změny a výpadky částí programu, které byly hlavním lákadlem. Všem uvedeným nedostatkům je společné, že jsou objektivního charakteru, a tak vnímatelné všem návštěvníkům stejně. 

 

„Já nic, já zprostředkovatel“

I když vstupenky pořizujete na prodejních portálech, dočtete se v jejich obchodních podmínkách, že provozovatel prodejní sítě za nic neodpovídá a že se máte se svými nároky obracet na pořadatele akce. Někteří alespoň připouští odpovědnost za pravost a platnost jimi prodávaných lístků a maximálně přijaté reklamace přeposílají pořadateli. Jejich hlavním argumentem je, že jsou pouhými zprostředkovateli uzavírajícími smlouvy za pořadatele. Sice záleží na konkrétní podobě jejich dohody s pořadateli, ale ve většině případů skutečně pouze zprostředkovávají prodej vstupenek přes svá distribuční místa a výtěžek ze vstupného postupují dále pořadateli. Při využití služeb prodejních portálů si ohlídejte, zda alespoň upravují postup vracení peněz v důsledku zrušení akce stejnou cestou jako nákup. Ne všichni to umožňují a pro zákazníky je to výhodnější. Nezapomínejte, že při nákupu vstupenek přes internet nelze ze zákona do 14 dnů odstoupit od smlouvy.


Přihlásit