Úřad pro regulaci síťových odvětví a telekomunikační úřad v kostce

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

V čem vám může pomoci Úřad pro regulaci síťových odvětví a Slovenský telekomunikační úřad a kde zjistíte nejvýhodnějšího poskytovatele energií či nejlevnější mobilní tarif?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

  • je dozorovým orgánem v oblasti energetiky,
  • kontroluje, zda dodavatelé energií dodržují ustanovení právních předpisů, která jsou pro ně závazná - a to zejména zákaz užívání nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele a zda dodavatelé správně informují o cenách za poskytování služeb,
  • chrání zájmy spotřebitelů v energetických odvětvích.

Pokud se domníváte, že váš dodavatel energie porušuje výše zmíněné zákazy nebo neplní řádně svou informační povinnost, lze podat podnět k prošetření Úřadu pro regulaci síťových odvětví. Stejně se můžete zachovat v případě, že si myslíte, že byla porušena vaše reklamační práva anebo v případě, že s vámi dodavatel vůbec nekomunikuje.

Úřad pro regulaci síťových odvětví může dále rozhodovat spory mezi dodavatelem energií a spotřebitelem, a to v případě, kdy se ohledně předmětu sporu uskutečnilo reklamační řízení (ne déle než před rokem) a účastníci v něm nedosáhli shody. Současně musí oba účastníci souhlasit  s rozhodováním Úřadu.V jiných případech rozhoduje soud.

Úřad se zabývá i nešvary jako je uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví teplárenství, které by mohly mít za následek omezení nebo vyloučení práv zákazníka.

V případě, že úřad zjistí porušování právních předpisů, může dodavateli energií uložit peněžitou pokutu nebo opatření k nápravě. S případnými stížnostmi týkajících se porušení právních předpisů nebo smluv se můžete písemně obrátit na adresu sídla nebo elektronicky na urso@urso.gov.sk.

Pokud nesouhlasíte s výsledným rozhodnutím ve sporu, můžete se obrátit na soud a domáhat se svého nároku v občanském soudním řízení.

Na internetových stránkách http://www.urso.gov.sk/?q=Pre%20spotrebite%C4%BEa/Cenov%C3%A1%20kalkula%C4%8Dka si navíc můžete ověřit, jaký dodavatel energií je pro vás ten nejvýhodnější.

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

  • vykonává kontrolu plnění povinností a podmínek stanovených v zákoně či licenci, kontrolu technického stavu telekomunikačných zařízenía vedení telekomunikačných sítí.
  • řeší stížnosti, které občané podávají na činnost zaměstnanců úřadu.

V prípade stížností a podnětů (např. týkající se kvality či ceny poskytnuté služby) se obracejte přímo na na telekomunikačního operátora. Telekomunikační úřad SR tyto stížnosti nemůže řešit a proto je buď vrací nebo zasílá přímo dotčeným společnostem.

Důležité je, abyste postupovali podle pravidel reklamace, které daný podnik vydal. V reklamačním řádunájdete popotřebné iformace o termíně a způsobu podání reklamace. Právo na rnení možné v reklamačním řádu omezit. pokud bylo uplatněno ve lhůtě stanovené operátorem.

Operátor je povinný písemně oznámit účastníkovi výsledek prošetření reklamace v maximální lhůtě 30 dní od doručení reklamace. Neučiní-li tak, považujde se reklamace za uznanou. Ve složitých případech lze  zlhůtu prodloužit maximálně o 30 dní.

Reklamace ve věci faktury nemá odkladný účinek na zaplacení částky za poskytnutou službu. V v případě, že nebudete spokojení s výsledným řešením reklamace, lze požádat nejpozději do 45 dnů od doručení výsledku reklamace o mimosoudní řešení sporu.

Pokud nevíte, který mobilní tarif je pro vás nejvýhodnější, může vám pomoci srovnávač tarifů dTestu na www.dtest.sk/tarify.

Přihlásit