Energetický a telekomunikační úřad v kostce

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

V čem vám může pomoci Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad a kde zjistíte nejvýhodnějšího poskytovatele energií či nejlevnější mobilní tarif?

Energetický regulační úřad

  • je dozorovým orgánem v oblasti energetiky,
  • kontroluje, zda dodavatelé energií dodržují ustanovení právních předpisů, která jsou pro ně závazná (zejména zákaz užívání nekalých obchodních praktik a zákaz diskriminace spotřebitele) a zda dodavatelé správně informují o cenách za poskytování služeb,
  • chrání zájmy spotřebitelů v energetických odvětvích.

Pokud se domníváte, že váš dodavatel energie porušuje výše zmíněné zákazy nebo neplní řádně svou informační povinnost, lze podat podnět k prošetření Energetickému regulačnímu úřadu. Stejně se můžete zachovat v případě, že si myslíte, že byla porušena vaše reklamační práva anebo v případě, že s vámi dodavatel vůbec nekomunikuje.

Energetický regulační úřad může dále rozhodovat spory mezi dodavatelem energií a spotřebitelem o uzavření smlouvy, o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny nebo plynu, dále spory o určení zda právní vztah vůbec vznikl, trvá nebo zanikl a spory o poskytnutí náhrady  v případě, že nebyl dodrženy standardy kvality kvality dodávek a služeb v elektroenergetice nebo plynárenství.

Úřad se zabývá i relativně častými nešvary jako je uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví teplárenství, které by mohly mít za následek omezení nebo vyloučení práv zákazníka.

V případě, že úřad zjistí porušování právních předpisů, může dodavateli energií uložit peněžitou pokutu nebo opatření k nápravě. S případnými stížnostmi týkajících se porušení právních předpisů nebo smluv se můžete písemně obrátit na adresu sídla nebo elektronicky na podatelna@eru.cz.

Pokud nesouhlasíte s výsledným rozhodnutím ve sporu, můžete se na soud a domáhat se svého nároku v občanském soudním řízení.

Na internetových stránkách http://kalkulator.eru.cz si navíc můžete ověřit, jaký dodavatel energií je pro vás ten nejvýhodnější.


Český telekomunikační úřad

  • vykonává dozorovou činnost v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
  • kontroluje dodržování příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Poskytovatel služby se musí zejména zdržet užívání nekalých obchodních praktik, nesmí se dopustit diskriminace spotřebitele, musí vůči spotřebiteli plnit řádně svou informační povinnost o charakteru poskytovaných služeb a řádně poskytovat informace o cenách za služby a také dodržovat reklamační práva spotřebitele. Pokud se poskytovatel služby dopustí porušení zmíněných povinností, dopouští se správního deliktu a může mu být udělena peněžitá pokuta.


Český telekomunikační úřad má mimo jiné pravomoc rozhodovat spory mezi poskytovatelem služby a koncovým zákazníkem, a to takové kdy podá návrh některá z dotčených stran a spor se týká povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích. Pokud nejste spokojeni např. s vyřízením reklamace účtované částky za mobilní telefon nebo internet, můžete podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací. Návrh se podává nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení, je podání návrhu zpoplatněno. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o námitce, je možné podat tzv. rozklad, o kterém rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Nesouhlasíte-li ani s druhostupňovým rozhodnutím, které už nabylo právní moci, může být tatáž věc projednána na váš návrh v občanském soudním řízení.

Chcete-li zjistit, který mobilní tarif je pro vás nejvýhodnější? Pomůže vám srovnávač mobilních tarifů dTestu na www.dtest.cz/tarify

Přihlásit