Kdy se obrátit na Slovenskou obchodní inspekci?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Potřebujete vyřešit problém s reklamací či jinou zapeklitou situaci spojenou s prodejem? Možná se chcete obrátit na Slovenskou obchodní inspekci. Je však dobré vědět, že její pravomoce ovšem nejsou neomezené a v řadě případů zasáhnout nemůže.

Slovenská obchodní inspekce je dozorovým orgánem, který kontroluje prodejce a poskytovatele služeb. Jako všechny státní orgány může činit jen to, co jí zákon dovoluje, nikdy ne víc. Nemůže tedy vyřešit problémy s reklamací  či vaše spory s prodejcem. Kontroluje totiž porušování právních předpisů podnikatelem vůči všem spotřebitelům. Za taková porušení může udělit pokutu, vydat pokyn k odstranění nedostatků, zakázat prodej výrobků, případně nařídit jeho zničení na náklady kontrolované osoby


Kdy se tedy může spotřebitel na inspekci obrátit se svojí stížnosti nebo podnětem?

  • Při nákupu zboží a služeb


Podnět můžete podat, pokud prodejce neoznačí řádně zboží či službu cenou, nesprávně účtuje, nabízí výrobky bez písemného návodu k použití a údržbě ve slovenském jazyce (pokud to povaha výrobku dovoluje, postačuje podat informace ústně), či vám na vyžádání nevydá doklad o koupi se všemi náležitostmi. Problematickou situací, která stojí za upozornění dozorového orgánu je také šizení na hmotnosti, míře nebo množství nakoupeného zboží, či neinformuje řádně o vlastnostech, způsobu použití a údržbě, nebo o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití, údržby prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb.
 

  • Při reklamaci


Podnikatel vás má při uplatnění reklamace informovat o vašich právech spotřebitele a současně vystavit doklad o přijetí reklamace se všemi údaji požadovanými zákonem. Dále vás má informovat, jakým způsobem reklamaci vyřídil a zda vyřídil reklamaci v maximální zákonné lhůtě do 30 dnů, popřípadě v delší dohodnuté lhůtě.
Inspekce neřeší samotné zamítnutí reklamace či neplnění nároku z uznané reklamace prodávajícím. V takových případech je třeba spor řešit soudní cestou, případně mimosoudními způsoby. Pokud ale prodejce neplní své povinnosti, může inspekce postupovat některým z výše uvedených způsobů.

  • Při nekalých obchodních praktikách


Inspekce sleduje, zda prodejce uvádí pravdivé údaje o výrobku nebo o poskytované službě. To zahrnuje také poskytnutí informací, kvůli kterým byste si výrobek nebo službu nezakoupili, pokud byste o nich věděli. Jde například o situaci, kdy vám internetový obchod neposkytne informaci o možnosti odstoupit od smlouvy, nebo zkresluje informace o podmínkách odstoupení. Obdobným případem je také prodej padělků.
 

  • V případě nebezpečných výrobků


Nabízí-li podnikatel výrobky, které budí podezření, že jsou nebezpečné, nebo prodává pohonné hmoty budící podezření, že nesplňují požadavky na jakost, je to důvodem podání k inspekci.
 

  • V oblasti spotřebitelských úvěrů


Inspekce kontroluje, zda uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace. Do jejích kompetencí nespadá účtování příliš vysokých poplatků nebo úroků z poskytnuté částky. Spor s poskytovatelem spotřebitelského úvěru může vyřešit pouze soud či finanční arbitr.
 

  • Při diskriminaci


Prodávající vás nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb diskriminovat. Pokud se tak děje, je  vhodné inspekci o takovém jednání informovat. Diskriminací je takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Na druhou stranu, diskriminací není například účtování poplatku za platbu platební kartou.

 

Ve výše uvedených případech ovšem vždy platí, že porušování povinností při prodeji zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků řeší Státní veterinární a potravinářská správa Slovenské republiky. Poskytovaní bankovních služeb, pojišťovnictví, služby směnárny a penzijních fondů dozoruje Národní banka Slovenska, v případě stížností na telekomunikační služby je nejlépe se obracet na příslušného telekomunikačního operátora (Slovenský telekomunikační podnik kontroluje plnění povinností vyplývajících ze zákona či z licence, ale stížnosti řešit nemůže) a oblast energetiky spadá pod Státní energetickou inspekci.

Přihlásit