Reklamujete výrobek? Požadujte úhradu nákladů!

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Zjištění vady u výrobku a následná reklamace jsou vždy nepříjemné. Často přináší také mimořádné náklady, které by vám u bezvadného výrobku nevznikly. Proto vám zákon dává právo na jejich úhradu. Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce.

 

Úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku má své speciální ustanovení, které říká, že máte právo na úhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Náklady musí být u prodejce uplatněny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

V praxi dochází k obtížím s výkladem pojmu „nutné náklady“. Mezi spotřebitelem a prodejcem často vznikají spory o to, co vše lze pod nutné náklady zahrnout. Proto si ukážeme několik příkladů. Je třeba však zdůraznit, že zákon užívá slůvka nutné, a proto není v žádném případě možné požadovat náhradu jakýchkoli nákladů.

Mezi náklady, u kterých má kupující právo požadovat úhradu po prodejci, patří náhrada nákladů na vaše jízdné při cestě do prodejny, kde reklamaci uplatňujete, a za účelem vyzvednutí opravené věci. Za nutné náklady se obvykle považuje například cestovné veřejnou dopravou (je-li takové spojení možné), popř. uhrazení cestovních nákladů osobním automobilem podle zákona o cestovních náhradách (283/2002 Z.z.). Pokud ale chcete prodejci tvrdit, že jste naprosto nutně museli využít taxi, nejspíše nepochodíte.

Podobně je tomu u poštovného při písemném uplatňování práv z odpovědnosti za vady.  Za nutné náklady můžeme dále považovat zejména náklady odborné prohlídky potřebné ke zjištění vady, náklady přepravy věci či její demontáže.

Vždy je třeba vyhodnotit situaci individuálně. Pokud evidentně stačilo zboží k reklamaci odeslat a osobní doručení nebylo nutné, bude osobní doručení považováno za neúměrný náklad a potom je možné požadovat pouze uhrazení nákladů poštovného. V případě pochybností je vždy lepší se s prodejcem předem dohodnout.

Velmi často se obsahem těchto nákladů stávají náklady na znalecký posudek, který si spotřebitel nechá vypracovat v případě zamítnutí reklamace prodávajícím. Znalecký posudek je nejlepším způsobem, jak může spotřebitel prokázat prodávajícímu existenci vady v reklamačním řízení v případě, kdy je prodávajícím vada popírána.

Pokud nebude prodejce ochoten reklamaci vyřídit i přes kladný znalecký posudek, musíte se obrátit na soud. Uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s reklamací budete muset prokázat, proto je vhodné mít podklady v písemné formě. V případě soudního sporu se již ale náklady řídí speciálním ustanovením podle občanského soudního řádu a pravidlem úspěchu v soudním sporu.

Zákon pamatuje i na ochranu prodejce. Pokud prodejce prokáže, že spotřebitel zneužil svá práva k uplatnění reklamace zejména za účelem obohacení se nebo obcházení zákona, má právo požadovat po spotřebiteli náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s „šikanózním“ výkonem práv spotřebitele.

Náhrada nákladů spojených s reklamací není žádným způsobem závislá na hodnotě zboží. Proto může dokonce převyšovat cenu zboží.

V případě pochybností je vždy lepší se předem s prodejcem domluvit na způsobu dopravy vadného zboží k reklamaci či na dalších nákladech a předejít tak případným sporům. Posloužit Vám mohou také naše vzorové dopisy, které naleznete na našich webových stránkách www.dtest.sk.

Přihlásit