Reklamujete výrobek? Požadujte úhradu nákladů!

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Zjištění vady u výrobku a následná reklamace jsou vždy nepříjemné. Často přináší také mimořádné náklady, které by vám u bezvadného výrobku nevznikly. Proto vám zákon dává právo na jejich úhradu. Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je řádné uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce.

 

Podle občanského zákoníku máte jako kupující právo na úhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Náklady musíte u prodejce uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

V praxi dochází k obtížím s výkladem pojmu „nutné náklady“. Mezi spotřebitelem a prodejcem často vznikají spory o to, co vše lze pod nutné náklady zahrnout. Proto si ukážeme několik příkladů. Je třeba však zdůraznit, že zákon užívá slůvka "nutné", a proto není v žádném případě možné požadovat náhradu jakýchkoli nákladů.

Mezi náklady, jejichž úhradu můžete s úspěchem  požadovat prodejci, patří například jízdné při cestě do prodejny, kde jste reklamaci uplatnili, stejně jako jízdné vynaložené za účelem vyzvednutí opravené věci. Za nutné náklady se obvykle považuje například cestovné veřejnou dopravou (je-li takové spojení možné), popř. uhrazení cestovních nákladů osobním automobilem podle vyhlášky o cestovních náhradách. Pokud ale chcete prodejci tvrdit, že jste naprosto nutně museli využít taxi, nejspíše nepochodíte.

Podobně je tomu u poštovného při písemném uplatňování práv z odpovědnosti za vady.  Za nutné náklady můžeme dále považovat zejména náklady odborné prohlídky potřebné ke zjištění vady, náklady přepravy věci či její demontáže.

Vždy je třeba vyhodnotit situaci individuálně. Pokud evidentně stačilo zboží k reklamaci odeslat a osobní doručení nebylo nutné, bude osobní doručení považováno za neúměrný náklad a potom je možné požadovat pouze uhrazení nákladů poštovného. V případě pochybností je vždy lepší se s prodejcem předem dohodnout.

Velmi často se obsahem těchto nákladů stávají náklady na znalecký posudek, který si spotřebitel nechá vypracovat v případě zamítnutí reklamace prodávajícím. Znalecký posudek je nejlepším způsobem, jak může spotřebitel prokázat prodávajícímu existenci vady v reklamačním řízení v případě, kdy je prodávajícím vada popírána.

Pokud vám nebude prodejce ochoten reklamaci vyřídit i přes kladný znalecký posudek, musíte se obrátit na soud. Uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s reklamací budete muset prokázat, proto je vhodné mít podklady v písemné formě. V případě soudního sporu se již ale náklady řídí speciálním ustanovením podle občanského soudního řádu a pravidlem úspěchu v soudním sporu.

Zákon pamatuje i na ochranu prodejce. Pokud prodejce prokáže, že spotřebitel zneužil svá práva k uplatnění reklamace zejména za účelem obohacení se nebo obcházení zákona, má právo požadovat po spotřebiteli náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s „šikanózním“ výkonem práv spotřebitele.

Náhrada nákladů spojených s reklamací není žádným způsobem závislá na hodnotě zboží. Proto může dokonce cenu zboží převyšovat.

V případě pochybností je vždy lepší se předem s prodejcem domluvit na způsobu dopravy vadného zboží k reklamaci či na dalších nákladech a předejít tak případným sporům. Rovněž Vám pomohou zkušení poradci na naší poradenské lince 299 149 009 každý pracovní den mezi 9. a 17. hodinou.

Přihlásit