Spotřebitelský problém...na koho se obrátit?

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Každý z nás se může ocitnout v situaci, ve které si sám neví rady a potřebuje pomoci. Potýkáte-li se se spotřebitelskými problémy, poradíme vám, na který úřad či instituci se obrátit.

Kde si stěžovat na kvalitu potravin, pod koho spadají potravinové doplňky a co takové spotřebitelské úvěry? Pomoci by vám měly následující řádky, na kterých přiblížíme, co má který dozorový orgán na starost.

Česká obchodní inspekce - dohlíží na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Můžeme se na ní obrátit v případě potřeby obecného dozoru nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, dozoru nad poskytováním těch služeb, které nepodléhají dozoru zvláštního orgánu, a dozoru nad výrobky, ovšem pouze těmi nepotravinářskými.

ČOI zejména prošetří podnět spotřebitele, když prodávající nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil, nevyřídí reklamaci v zákonné lhůtě, neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace, nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi, používá nekalé obchodní praktiky (například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě nebo prodává padělky), neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje, nabízí neoznačené výrobky, výrobky bez návodů k použití a nebezpečné výrobky. V případě pohonných hmot se ČOI zvláště zabývá těmi, které nesplňují požadavky na jakost.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa - vykonávají dozor nad potravinářskými výrobky. Zatímco Státní veterinární správa se zabývá výhradně kontrolou produktů živočišného původu, tedy hlavně masa a masných výrobků, na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci se lze obrátit v případě stížností na ostatní nevyhovující potraviny prodávané v obchodech, včetně tabákových výrobků a nejrůznějších potravinových doplňků. Podněty na nedostatky surovin v restauracích a dalších stravovacích zařízeních přijímají krajské hygienické stanice. Zde je nutné podotknout, že na základě upozornění spotřebitele o tom, že určitý podnikatel prodává či servíruje zkažené nebo dokonce zdravotně závadné produkty, příslušný orgán sám provede šetření a v případě odhalení nedostatků udělí sankci.

Státní úřad pro kontrolu léčiv je dozorovým orgánem pro specifickou oblast léků a léčivých přípravků.

V případě potíží s poskytovatelem internetu, telefonním operátorem nebo poskytovatelem poštovních služeb, řeště problém nejprve s poskytovatelem služeb. Pokud se problém nepodaří vyřešit například reklamací, obracejte se na Český telekomunikační úřad. ČTÚ rozhoduje dokonce ve dvouinstanční soustavě, proti jeho prvnímu rozhodnutí tedy může spotřebitel případně podat opravný prostředek zvaný rozklad.

Další je oblast energetiky, tedy elektrické energie, plynárenství a teplárenství. Zde svou působnost vykonává Energetický regulační úřad. ERÚ řeší spory všeho druhu mezi zákazníkem a dodavatelem energie.

Česká národní banka je významný orgán na úseku dozoru nad činností bank, pojišťoven a podobných institucí. V oblasti ochrany spotřebitele ČNB vykonává dozor nad nekalými obchodními praktikami, diskriminací spotřebitelů, správným informováním o ceně služeb a nad oblastí smluv o finančních službách uzavíraných na dálku.

Ale pozor, zatímco dozor nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelských úvěrů v případě bankovních institucí vykoná ČNB, nad nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů dozoruje Česká obchodní inspekce.

S některými problémy „bankovní oblasti“ se může spotřebitel obrátit též na finančního arbitra. Nejčastěji může jít o neprovedený či špatně provedený převod finančních prostředků, zneužití platební karty u obchodníka nebo problémy spojené s poskytováním spotřebitelských úvěrů.
Přeshraniční spory spotřebitelů s prodejci výrobků a služeb působících v členských státech Evropské Unie, Norsku a na Islandu pomůže vyřešit Evropské spotřebitelské centrum.

Kontakty na všechny výše jmenované orgány včetně bližších informací o těchto orgánech a jejich kompetencích naleznete na stránkách www.dtest.cz v sekci spotřebitelská práva.


 

Přihlásit