Předžalobní výzva

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.4.2012   

Včas a řádně jste odstoupili od smlouvy uzavřené na předváděcí akci či jste zrušili již zaplacenou objednávku zboží v e-shopu, na peníze od prodejce ale stále marně čekáte? Než se obrátíte na soud, můžete (ale nemusíte, přestože je to většinou vhodné) dlužníka upomenout a ozřejmit mu chystané další kroky, kterými hodláte bránit svá práva.

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je vhodný v případech, kdy spotřebitel odstoupil od smlouvy, vrácení již poskytnutého plnění, nejčastěji peněz, se však v zákonem určené, popř. jím stanovené přiměřené lhůtě stále nedočkal. Zákonem stanovená lhůta v případě odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet, telefon či zásilkový katalog) či mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (klasicky na tzv. předváděcích akcích) počíná běžet dnem doručení odstoupení druhé straně a trvá 30 kalendářních dnů. Poslední den lhůty mají být vracené peněžní prostředky připsány na účtu, popř. jinak doručeny.

 

Jak tento vzor využít?

Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Dodatečnou lhůtu na dobrovolné vrácení peněz nechte běžet ode dne doručení dopisu a v délce přiměřené s ohledem na okolnosti celé záležitosti.Přihlásit