Cestovní smlouva

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2012

Pomýšlíte-li na zájezd, určitě vás jako první napadne odpočinkový pobyt daleko od práce a všedních starostí, který je doprovázen komplexem služeb zajišťujících vaši spokojenost a bezstarostnost. Právník si však nejdříve vybaví cestovní smlouvu a nutnost ji ošetřit tak, aby výsledný zájezd skutečně splnil očekávání.

Co musíte o cestovní smlouvě vědět a dobře si pamatovat? Cestovní smlouvu uzavíráte vždy jen s cestovní kanceláří, která musí mít pro účely podnikání v oblasti cestovního ruchu udělenou koncesi odsouhlasenou Ministerstvem pro místní rozvoj a rovněž povinné pojištění pro případ úpadku. Existenci pojištění je možné si ověřit na požádání přímo v cestovní kanceláři nebo na webových stránkách dané pojišťovny.

Písemnou podobu cestovní smlouvy zákon vyžaduje pod sankcí neplatnosti. Toho, co je ve smlouvě černé na bílém napsáno, se můžete snáze dožadovat po cestovní kanceláři. Proto trvejte na uvedení všeho, na čem vám u zájezdu záleží. Na jedno vyhotovení smlouvy máte právo. Nezapomínejte, že nedílnou součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky, které obsahují většinu důležitých práv a povinností, a tudíž by neměly ujít vaší pozornosti. Stěžejní povinností cestovní kanceláře, na základě smluvně vytvořeného vztahu, je povinnost vám poskytnout požadovaný zájezd, za který máte povinnost zaplatit dohodnutou cenu.

 

Co je zájezd

Zákon zájezdem rozumí kombinaci alespoň dvou služeb cestovního ruchu nabízenou za souhrnnou cenu a současně poskytovanou po dobu alespoň 24 hodin nebo zahrnující ubytování přes noc.

Zájezd zpravidla tedy tvoří doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu. Do poslední, sběrné skupiny patří např. stravování, fakultativní výlety, lázeňské procedury, masáže a wellness služby, jestliže představují významnou část zájezdu anebo tvoří alespoň 20 % z ceny celého zájezdu. Je-li však stravování (např. polopenze) či využití wellness služeb zahrnuto v ceně ubytování a poskytuje se každému automaticky, jedná se o doplněk ubytování, nikoli o samostatnou službu v zájezdovém balíčku. 

 

Co ve smlouvě nesmí chybět

Cestovní smlouva musí obsahovat označení cestovní kanceláře a zákazníka, tj. přímo vás či třetí osoby, v jejíž prospěch smlouvu uzavíráte. Dalšími podstatnými náležitostmi je vymezení zájezdu a jeho cena, včetně způsobu platby. Zájezd lze vymezit konkrétně (termín a místo konání zájezdu, seznam všech sjednaných služeb, jejich podrobná specifikace včetně místa, kde budou tyto služby poskytovány, a doby, po kterou budou trvat) nebo lze uvést odkaz na číslo zájezdu uvedené v katalogu cestovní kanceláře, který v takovém případě musíte se smlouvou obdržet.

Smlouva musí dále obsahovat informace o vašich nárocích a způsobu jejich uplatnění při jejím nedodržení ze strany cestovní kanceláře, výši tzv. storno poplatků, případně informaci o tom, že uskutečnění zájezdu je podmíněno minimálním počtem účastníků atd. Některé nezbytné smluvní informace uvádíme dále. Čím konkrétnější bude obsah smlouvy při jejím podpisu, tím větší počet pozdějších nejasností a nemilých překvapení si ušetříte.

 

Dodatečné zvýšení ceny zájezdu

Cenu zájezdu lze zvýšit maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, je-li to zakotveno ve smlouvě, včetně přesně stanoveného způsobu výpočtu zvýšení ceny. Zákon však jednostranné zvýšení připouští jen v určitých případech, kterými jsou zvýšení ceny dopravy, pohonných hmot, letištních či jiných poplatků nebo zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Společným jmenovatelem těchto výjimek jsou objektivní skutečnosti nezávislé na vůli cestovní kanceláře, a proto má cestovní kancelář právo na doplacení takto vzniklého rozdílu v ceně. To však pouze za podmínky, že vám odešle písemné oznámení o zvýšení nejpozději 21. den před samotným zájezdem.

Ke změnám z jiných důvodů, týkajících se třeba i ceny zájezdu, je nutný váš souhlas. Zákon tak pamatuje na situace nastalé ještě před zahájením zájezdu, které si objektivně vynucují změnu smlouvy, typicky živelné události. Cestovní kancelář je povinna vám dát prostor vyjádřit se k navržené změně ve lhůtě ne kratší než 5 dnů od doručení. Nebude-li pro vás změna akceptovatelná, máte právo od smlouvy odstoupit a požadovat, aby vám na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout. Neodstoupíte-li, považuje se to za projevený souhlas.

 

Do kdy můžu zájezd odvolat

Před zahájením zájezdu můžete od cestovní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, ale mějte na paměti povinnost platit odstupné neboli storno poplatek, který se postupně zvyšuje, čím více se blíží uskutečnění zájezdu. Úprava storno poplatků bývá obsažena v obchodních podmínkách, což neznamená, že se s nimi musíte nutně smířit. Nelíbí-li se vám jejich výše, vyjednávejte o jejich snížení či úplném zrušení. Jste zákazník, kterého konkurenční cestovní kancelář uvítá.

Odstoupením se smlouva zruší, jako by nikdy nevznikla. Cokoliv bylo na jejím základě poskytnuto, musí být bez průtahů vráceno. Vaše povinnost uhradit poplatek je spojena nejen s odstoupením těsně před zájezdem, ale i s porušením vašich smluvních povinností. Oproti tomu nemáte poplatkovou povinnost, je-li důvodem pro odstoupení odmítnutí změny již uzavřené smlouvy nebo porušení povinností cestovní kanceláří.

Jakmile již je zájezd realizován, odstoupení nepřichází v úvahu. Kancelář vám však odpovídá za řádný průběh zájezdu.

 

Může zájezd zrušit cestovní kancelář?

Cestovní kancelář má rovněž oprávnění od uzavřené smlouvy odstoupit, a to ve dvou případech. Zaprvé tak může učinit, pokud se zájezd ruší, v drtivé většině z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, o čemž vás musí písemně vyrozumět. Musí to však předvídat smlouva. Druhou možností je porušení smlouvy z vaší strany.

Zruší-li kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, máte právo na zaplacení 10 % z ceny zájezdu jako smluvní pokutu a právo na případnou náhradu škody. Je-li důvodem zrušení zájezdu nedosažení minimálního počtu účastníků nebo neodvratitelná událost a kancelář to prokáže, pak pokutu ani náhradu škody platit nemusí. Nutno dodat, že při odstoupení cestovní kanceláře z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením máte právo vznést požadavek na poskytnutí jiného, kvalitou srovnatelného zájezdu, může-li takový zájezd kancelář nabídnout.

 

Náhradník
Je vaším právem kdykoliv před zahájením zájezdu písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo vás zúčastní jiná osoba. Změna v osobě zákazníka je účinná ode dne doručení oznámení. Součástí oznámení musí být i prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou a že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu (např. očkování). Pozor na lhůtu, kterou může být provedení této změny omezeno; lhůta může být stanovena v cestovní smlouvě. Na úhradě případných nákladů souvisejících s provedenou změnou se podílíte společně s náhradníkem.

 

Poslední pokyny před odjezdem

Nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu je cestovní kancelář povinna vám předat další upřesňující informace, které jsou jí známy a nejsou obsaženy ve smlouvě či v předaném katalogu. Důležité jsou zejména kontaktní údaje na místního zástupce cestovní kanceláře, zastupitelský úřad v dané zemi, bližší údaje o stravování, ubytování, dopravě, jakož i poučení o možnosti uzavřít pojištění pro případ storna zájezdu. Uzavřete-li cestovní smlouvu skutečně „na poslední chvíli“, musíte mít tyto informace k dispozici už při jejím podpisu.

Cestovní smlouva může být prostředkem, ale i překážkou k dosažení zájezdu vašich snů. Jak tomu ve výsledku bude, záleží jen na vás. Práva popsaná v tomto článku a tomu odpovídající povinnosti jsou pevně stanoveny občanským zákoníkem. Nelze se jich vzdát a kterákoliv smluvní ujednání ať už ve smlouvě či v obchodních podmínkách, zhoršující vaše postavení v rozporu se zákonem, jsou neplatná.
 

Telefonická poradna je k dispozici ve všední dny od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 299 149 009.


Přihlásit