Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Lze splatit spotřebitelský úvěr předčasně? Smí si poskytovatel úvěru za předčasné splacení něco účtovat a v jaké výši? Na tyto otázky odpovídáme často na naší poradenské lince a nyní odpovědi na ně přiblížíme i vám.

Současná česká právní úprava, obsažená v zákoně o spotřebitelském úvěru, je reakcí na přijatou evropskou směrnici a má za cíl posílit postavení spotřebitele při sjednávání úvěru. Mimo jiné se to projevilo i v propracovanější podobě práva spotřebitele na předčasné splacení úvěru. Do 31. prosince 2010 sice měl spotřebitel při předčasném splacení právo na poměrné snížení plateb, které se spotřebitelským úvěrem souvisely, a to o takovou částku, aby žádný z účastníků smlouvy o úvěru nezískal nepřiměřený prospěch na úkor toho druhého, ale v praxi však bylo problematické pojem „nepřiměřený prospěch“ definovat ke spokojenosti obou smluvních stran.

Stávající zákon tedy spotřebiteli umožňuje zcela nebo zčásti, kdykoliv za trvání úvěru, bez jakékoliv sankce a s přesně limitovanými náklady předčasně splatit dojednaný spotřebitelský úvěr.

 

Úhrada nutných nákladů

Poskytovatel úvěru, ať už banka nebo jiná úvěrová společnost, je oproti tomu oprávněn požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu v této souvislosti vznikly. Zákon tím má na mysli především skutečně a nezbytně vynaložené náklady spojené s administrativními úkony. Rozhodně se ale nejedná například o náklady finanční ztráty způsobené předčasným ukončením smlouvy.

Omezení výše nákladů, které je spotřebitel povinen poskytovateli úvěru uhradit, se opírá jednak o navazující právo spotřebitele na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru a jednak o přesně nastavené procentuální limity. Současně platí, že náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku připadajícího na dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. Přesahuje-li doba, po kterou by úvěr jinak trval, nebýt předčasného splacení, počítaná tedy ode dne předčasného splacení úvěru, jeden rok do jeho skončení, nesmí výše náhrady nákladů překročit 1 % z předčasně splacené části úvěru. Není-li doba delší než jeden rok, výše náhrady nákladů může maximálně dosahovat 0,5 % z předčasně splacené části úvěru.

Zákon v některých případech výslovně vylučuje právo na náhradu nákladů u předčasného splacení. Spadá sem předčasné splacení v tzv. bezúročném období, je-li sjednáno, v případě překročení úvěru nebo, pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení úvěru. Požaduje-li banka či úvěrová společnost po spotřebiteli v rozporu s e zákonem náklady, doporučujeme obrátit se na dozorový orgán, jež toto jednání finančně postihuje. Dozor nad bankami poskytujícími spotřebitelské úvěry vykonává Česká národní banka. Nebankovní úvěrové společnosti kontroluje Česká obchodní inspekce.
 
V případě dotazů ohledně spotřebitelského úvěru, který byste si chtěli vzít či který již máte, se neváhejte obrátit na naši poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009.

Přihlásit