Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Lze splatit spotřebitelský úvěr předčasně? Smí si poskytovatel úvěru za předčasné splacení něco účtovat a v jaké výši? Na tyto otázky odpovídáme často na naší poradenské lince a nyní odpovědi na ně přiblížíme i vám.

Současná slovenská právní úprava, obsažená v zákoně o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, je reakcí na přijatou evropskou směrnici a má za cíl posílit postavení spotřebitele při sjednávání úvěru. Mimo jiné se to projevilo i v propracovanější podobě práva spotřebitele na předčasné splacení úvěru.

Do 11. června 2010 mohly finanční instituce za předčasné splacení úvěru požadovat maximálně čtyři procenta z částky k doplacení; tento poplatek nesměl být vyšší než polovina nároku spotřebitele na snížení celkových nákladů spojených se spotřebitelským úvěrem podle smlouvy. Nová úprava se vztahuje na spotřebitelské úvěry uzavřené po 11. červnu 2010 a též na všechny spotřebitelské úvěry uzavřené před tímto datem, které byly sjednané na dobu neurčitou.

Stávající zákon tedy spotřebiteli umožňuje zcela nebo zčásti, kdykoliv za trvání úvěru, bez jakékoliv sankce a s přesně limitovanými náklady předčasně splatit dojednaný spotřebitelský úvěr.

 

Náhrada nutných nákladů

Poskytovatel úvěru, ať už banka nebo jiná úvěrová společnost, je oprávněn požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu v této souvislosti vznikly. Zákon tím má na mysli především skutečně a nezbytně vynaložené náklady spojené s administrativními úkony. Rozhodně se ale nejedná například o náklady finanční ztráty způsobené předčasným ukončením smlouvy.

Omezení výše nákladů, které je spotřebitel povinen poskytovateli úvěru uhradit, se opírá jednak o navazující právo spotřebitele na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru a jednak o přesně nastavené procentuální limity. Současně platí, že náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku připadajícího na dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. Přesahuje-li doba, po kterou by úvěr jinak trval, nebýt předčasného splacení, počítaná tedy ode dne předčasného splacení úvěru, jeden rok do jeho skončení, nesmí výše náhrady nákladů překročit 1 % z předčasně splacené části úvěru. Není-li doba delší než jeden rok, výše náhrady nákladů může maximálně dosahovat 0,5 % z předčasně splacené části úvěru.

Zákon v některých případech výslovně vylučuje právo na náhradu nákladů u předčasného splacení. Spadá sem předčasné splacení v tzv. bezúročném období, je-li sjednáno, v případě překročení úvěru nebo, pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení úvěru. Požaduje-li banka či úvěrová společnost po spotřebiteli náklady v rozporu se zákonem, doporučujeme obrátit se na dozorový orgán, jež toto jednání finančně postihuje. Dozor nad bankami poskytujícími spotřebitelské úvěry vykonává Slovenská národní banka. Nebankovní úvěrové společnosti kontroluje Slovenská obchodní inspekce.
 
 

Přihlásit