Nakupování na IČ je riskantní

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné rádi šetří náklady tím, že zboží pro svou soukromou potřebu nakupují s využitím svého identifikačního čísla (IČ). Koupě na IČ skýtá určité na první pohled lákavé výhody, především možnost snížení daňového základu. Z hlediska spotřebitelských práv má ovšem koupě na IČ nepříjemné dopady, a to zdaleka nejen proto, že nákup zboží pro soukromou potřebu na IČ není v souladu se zákonem.

Co se stane, uvedete-li na objednávce zboží v e-shopu, na faktuře či kdykoli jindy při uzavírání kupní smlouvy u svého jména i své IČ, tedy číslo, které jste ze zákona povinni uvádět na všech listinách a dokumentech souvisejících s výkonem podnikání?

V případě kupní smlouvy dáváte druhé smluvní straně, tedy prodejci, najevo, že danou smlouvu uzavíráte jako podnikatel. Zákony pohlížejí na podnikatele úplně jinak než spotřebitele, který zboží pro soukromou potřebu nakupuje bez IČ (bez ohledu na to, zda je tento spotřebitel zároveň podnikatelem). Jako podnikatelé uskutečňujete své nákupy v režimu obchodního zákoníku, jako spotřebitelé v režimu zákoníku občanského.

Viděno optikou obchodního zákoníku jsou podnikatelé protřelými hráči na nelítostném trhu, kteří jsou si plně vědomi svých práv a povinností a umí se o sebe postarat. Naproti tomu občanský zákoník považuje spotřebitele v právním vztahu za slabší stranu a poskytuje jim rozšířený katalog práv, která mu poskytují určitou ochranu před nástrahami trhu. Koupí na IČ se této ochrany vzdáváte a z přívětivého režimu občanského zákoníku se přesouváte do přísného režimu zákoníku obchodního.

Co vám koupě na IČ dá a co si za to vezme?
Hlavním motivačním prvkem k využití koupě věci pro osobní potřebu na IČ je možnost snížení daňového základu. Kupovaná věc se započítá do nákladů a o ně se pak v konečném důsledku sníží daňový základ. Nejčastěji se takto nakupuje spotřební elektronika – mobilní telefony, počítače apod. Jedná se o věci relativně drahé, jejich cena však bývá nižší než 40 000 Kč a nezařazují se tedy do účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek, jehož postupné odepisování trvá déle. Zároveň je kancelářská technika poměrně lehce obhajitelná při případném daňovém auditu. Auditoři jen obtížně zjistí, že notebook slouží vašim potomkům k hraní počítačových her a ne vám k sestavování business plánů. Je ale třeba mít na paměti, že koupě věcí pro osobní potřebu na IČ není v souladu se zákonem!
Další nevýhodou je výše zmiňovaná ztráta vašich spotřebitelských oprávnění. Následující tabulka obsahuje stručný přehled hlavních rozdílů, které vzniknou změnou vašeho právního postavení ze spotřebitele na podnikatele.
 

Právní institut Spotřebitelé - práva Podnikatelé - práva
Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu: Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a bez sankce do 14 dnů při uzavření smlouvy na dálku (po internetu, přes telefon…) či mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele. Není možné obdobně od smlouvy odstoupit,  ledaže by to bylo smluveno.
Záruční doba: Zákonná dvouletá záruční doba. Záruka je poskytována, pouze je-li to písemně sjednáno a ve sjednané výši. Určitá záruční doba je obvykle poskytována (standardně ve smlouvě či záručním listě, popř. vyznačením data trvanlivosti či použitelnosti na obalu), bývá však kratší a nemusí být vůbec.
Vady věci při převzetí: Zákonná domněnka, že vyskytla-li se vada do šesti měsíců od převzetí věci, vada zde byla již v době převzetí věci. Z toho vyplývající možnost uplatnění nároků z rozporu s kupní smlouvou, přičemž důkazní břemeno spočívá na prodejci. Prodávající odpovídá za porušení svých povinností při dodání zboží (především za vady, které má věc v okamžiku převzetí, a to i když se projeví až později), neexistuje zde však žádná domněnka zvýhodňující kupujícího. Kupující navíc má povinnost si zboží co nejdříve překontrolovat a zjistitelné nedostatky namítat.
Lhůta k vyřízení reklamace: Třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace, při nedodržení lhůty právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy. Lhůtu stanoví kupující, pokud ji již nestanovil prodávající a kupující se proti tomu bezodkladně neohradil.

Rozdíly se samozřejmě najdou i při samotném uplatňování nároků z vad věci. Liší se jednotlivé nároky i způsob jejich uplatnění. Kupříkladu zatímco v režimu občanského zákoníku je volba, jak vyřídit reklamaci, na spotřebiteli, v režimu obchodního zákoníku volí v některých případech způsob vyřízení reklamace prodejce. Vaše naléhání, že byste věc raději chtěli vyměnit než opravit, pak bude bezpředmětné.

Vyplatí se koupě na IČ?
Rozdílů v právním režimu při koupi na IČ bychom mohli jmenovat celou řadu – ať již jde o rozsáhlé povinnosti prodejce informovat spotřebitele, režim náhrady škody či o striktnější povinnost kupujícího při kontrole zboží a další nároky kladené na obezřetnost kupujícího. Jde především o to, abyste si jich byli vědomi a počítali s nimi. Rovněž je třeba mít na paměti, že jako podnikatel uzavíráte kupní smlouvu například i v obchodech typu cash&carry (u nás asi nejčastěji v Makru), kde je vyžadována registrace na základě živnostenského oprávnění.
Koupě zboží pro osobní potřebu na IČ může přinést úsporu několika stokorun. V případě jakýchkoliv problémů s věcí máte ale (nesmluvíte-li si výhodné podmínky) ztíženou pozici a menší ochranu. A to se nemusí vždy vyplatit.

 

Přihlásit