Vše co jste chtěli vědět o ubytovací smlouvě a báli jste se zeptat

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Rozhodnete-li se zařídit si dovolenou sami bez cestovní kanceláře, pravděpodobně přitom uzavřete ubytovací smlouvu. Ta nemusí mít písemnou podobu, přesto z ní vyplývají oběma stranám práva i povinnosti, na které v tomto článku upozorňujeme.

 

Nejprve je nutné si udělat jasno v terminologii: od smlouvy o ubytování je totiž potřeba odlišovat cestovní smlouvu, kterou se cestovní kancelář zavazuje zákazníkovi poskytnout zájezd. Náplní zájezdu je vedle ubytování také doprava a jiné služby cestovního ruchu, tudíž se jedná o pojem širší a taktéž právní úprava je značně odlišná, a to pro spotřebitele výrazně nevýhodnější (viz náš článek o nezákonných storno poplatcích požadovaných CK).

Co musí ubytovací smlouva obsahovat a jak je to s rezervací?
Každá ubytovací smlouva musí obsahovat určení místa, kde má být ubytování poskytnuto, cenu ubytování a musí z ní (či z povahy ubytovacího zařízení) vyplývat její přechodnost. Jak už bylo uvedeno, pro její uzavření se nevyžaduje písemná forma, uvedené náležitosti tedy postačí domluvit ústně, písemnou formu však lze vždy doporučit. Vlastnímu uzavření často předchází rezervace ubytování, která nezakládá závazky stran, pokud se strany mezi sebou nedohodnou na něčem jiném. Potvrzení rezervace je ovšem již návrhem na uzavření smlouvy.

Práva & povinnosti
Oběma stranám smlouvy vyplývají ze zákona a smlouvy určité povinnosti. Ubytovatel by vám měl odevzdat prostor uklizený, vybavený tak, jak odpovídá smlouvě případně typu ubytovacího zařízení. Jeho další povinností je například zajistit funkčnost topení, klimatizace, koupelny, ale třeba i to, aby ubytovaný nebyl rušen ostatními ubytovanými či personálem. Případné závady je ubytovatel povinen neprodleně odstranit. Pokud se ubytujete, máte právo užívat nejen prostory, které vám byly přenechány k ubytování, ale i společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Vaší povinností coby ubytovaného je především uhradit sjednanou cenu ubytování a užívat ubytovací prostory řádným způsobem. Některá práva a povinnosti jsou upraveny v ubytovacím řádu ubytovatele. Ten je pro vás ale závazný pouze tehdy, pokud jste s ním byli při uzavírání smlouvy seznámeni.

Odpovědnost za odložené a vnesené věci
V neposlední řadě je třeba zmínit, že ubytovatel odpovídá za škodu na věcech, které jste si do ubytovacích prostor přinesli vy nebo i jiné osoby pro vás. Jednostranné prohlášení a dokonce ani dohoda ubytovatele této povinnosti nezprošťuje.

Odstoupení a náklady s ním spojené
Ubytovatel může od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v zákoně, tedy jestliže i přes výstrahu ubytovaný hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Vy jakožto ubytovaná osoba můžete od smlouvy odstoupit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Pokud tím ale ubytovateli vznikne újma, jste povinni mu ji nahradit za předpokladu, že důvodem odstoupení není porušení smlouvy z jeho strany. Doporučujeme tedy trvat na prokázání a přesném vyčíslení újmy.

Pozor na odlišnou právní úpravu ubytovací smlouvy v zahraničí
Pozor si dávejte při uzavírání ubytovací smlouvy se zahraničním ubytovacím zařízením, ať již přes internet či jinak. Zde je totiž pravděpodobné, že se smlouva nebude řídit českým právním řádem, ale právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem ubytovacího zařízení), který nemusí být totožný se spotřebitelsky celkem příjemnou českou právní úpravou.

Přihlásit