Spotřebitelský úvěr: 7 nových vzorových dopisů + 2 ZDARMA

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.5.2011   

Počínaje 1. lednem 2011 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. Zákon přináší řadu významných novinek, které posilují postavení spotřebitele. Právě tyto změny si vyžádaly rozšíření naší úspěšné publikace 85 vzorů pro řešení spotřebitelských problémů o dalších sedm a aktualizaci dvou stávajících vzorů, které postihují všechny v praxi myslitelné situace  se spotřebitelským úvěrem spojené.

 

Publikace 85 vzorů je součástí balíčku ročního předplatného časopisu dTest. Ta je spolu s devíti novými vzory k dispozici také v elektronické podobě v neveřejné části webu. Každý vzor obsahuje podrobný návod a poučení (pozor je třeba dávat především na datum uzavření smlouvy). Výběr správného vzoru a další záležitosti spojené nejen se spotřebitelským úvěrem můžete konzultovat na poradenské lince našeho sdružení na tel. čísle  299 149 009. Linka funguje ve všední dny mezi 9. a 17. hodinou. V rámci zahájení projektu zaplatí dotazovatelé za poradenství pouze cenu běžného telefonního hovoru.

Jaké novinky pro vás nový zákon o spotřebitelském úvěru přináší?

První novinkou je značné rozšíření množství informací, které je poskytovatel úvěr spotřebiteli poskytnout v reklamě, před uzavřením smlouvy i ve smlouvě. Mezi zcela zásadní informace, které musí být spotřebiteli srozumitelně sděleny už v reklamě (a následně potom i před uzavřením smlouvy a ve smlouvě) patří např. roční procentní sazba nákladů (RPSN), výpůjční úroková sazba, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celková výše spotřebitelského úvěru, výše jednotlivých splátek, celková částka splatná spotřebitelem a doba trvání spotřebitelského úvěru. Sankce za porušení informačních povinností jsou pro věřitele poměrně přísné – pokud si spotřebitel nedostatku všimne a uplatní jej u věřitele, spotřebitelský úvěr se pokládá od počátku za úročený ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření této smlouvy (v současnosti 0,25 %), a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Věřitel má dále povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet (za použití věřitelských databází). Nedodržení této povinnosti je správním deliktem, obsah vaší smlouvy to nijak neovlivní. Případnou informaci o zamítnutí úvěru pak musí věřitel poskytnout zdarma. Při sestavování nových vzorů jsme mysleli i na namítání nedodržení informační povinnosti věřiteli a podnět  dozorovému orgánu.

 

Jaký je rozdíl mezi RPSN a úrokem?

Roční procentuální sazba nákladů udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Úrok ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm zahrnuty ostatní náklady. Oproti úroku v sobě tedy RPSN nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené – např. poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za převody peněžních prostředků, za pojištění schopnosti splácet apod. RPSN je číslem, které umožní spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného půjčky či úvěru.

 

Příklad: 

Dva subjekty nabízejí půjčku 100 000 s úrokem 10% p.a. (per annum tj. ročně). Na první pohled tedy vypadají nabízené půjčky zcela shodně. Zatímco ale první subjekt si kromě úroku počítá např. jen poplatek za uzavření smlouvy, druhý subjekt spotřebiteli naúčtuje kromě úroku poplatek za uzavření smlouvy, každoměsíční sazbu za správu úvěru a ještě pojištění schopnosti splácet. RPSN u první půjčky tak může činit 12%, u druhé se ale může pohybovat třeba kolem 18% - a to už je docela rozdíl.

 

Velmi významnou novinkou je možnost odstoupit od jakékoli úvěrové smlouvy (podléhající režimu zákona o spotřebitelském úvěru) do 14ti dnů od jejího uzavření. Odstoupení musí mít písemnou formu a spotřebitel je povinen do 30ti dnů od odstoupení vrátit poskytnuté peněžní prostředky (tzv. jistinu). Po dobu čerpání až do vrácení jistiny se úvěr úročí dle smlouvy, je tedy třeba zaplatit navíc ještě tento úrok. Pro odstoupení od úvěrové smlouvy uzavřené po 1.1.2011 můžete využít náš vzorový dopis Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Nově je také upraven tzv. vázaný spotřebitelský úvěr. Jedná se o ty případy, kdy je úvěrová smlouva závislá na koupi věci nebo poskytnutí služby a slouží výhradně k financování této koupě. Jestliže spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném úvěru. O této skutečnosti je spotřebitel povinen věřitele informovat. Zánik smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí ze strany věřitele nebo třetí osoby. Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (typicky různé předváděcí akce) nebo při použití prostředků komunikace na dálku (přes internet, telefon apod.) a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena. Pro Odstoupení od  kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji a s tím spojené smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené po 1.1.2011 a následné oznámení věřiteli využijte naše dva vzory, které vám zašleme zdarma po zadání emailu v horní části tohoto článku.

 

Spotřebitel má taktéž právo na předčasné splacení úvěru kdykoli během čerpání. Věřitel má v takovém případě nárok na úhradu nutných a  objektivně odůvodněných nákladů, které však nesmí převyšovat více jak 1% z předčasně splacené části úvěru (pokud je úvěr na dobu delší než 1 rok; pokud je kratší, tak 0,5%). Chcete-li využít možnost předčasného splacení celého či jen části úvěru z úvěrové smlouvy uzavřené po 1.1.2011, můžete využít náš vzorový dopis Oznámení o předčasném splacení smlouvy o spotřebitelském úvěru. Mezi novými vzory nalezenete i aktualizovanou Žádost o předčasné splacení, která se u žije u úvěrů uzavřených před 1.1.2011 a vzory vhodné pro podání podnětů dozorovému orgánu v případě nedodržení podmínek předčasného splacení pro každý zákon zvlášť.


Přihlásit