Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru II

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona o spotřebitelském úvěru, který stanoví závazná pravidla pro předčasné splacení úvěru. Uplatní se u spotřebitelských úvěrů uzavřených po 1. lednu 2011.

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který stanoví závazná pravidla pro předčasné splacení úvěru v paragrafu 15. Vztahuje se na spotřebitelské úvěry uzavřené po 1. Lednu 2011, včetně.

 

Jak tento vzor použít?

Spotřebitelským úvěrem je poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby, za které je spotřebitel povinen platit. Ve většině případů jsou spotřebitelské úvěry půjčkami fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží nebo k financování různých služeb (vzdělání, cestování, bydlení apod.)

Dnem 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., který přináší spotřebitelům mnoho výhod. Zatímco podle předchozího zákona byly podmínky pro předčasné splacení stanoveny úvěrovou společností víceméně libovolně, v novém zákoně se na tyto případy vztahují přísná pravidla.

V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru podle nové úpravy má totiž věřitel nárok pouze na úhradu nutných a objektivně odůvodnitelných nákladů, které mu s předčasným splacením úvěru vznikly. Tyto věřitelovy náklady navíc nesmí přesáhnout částku, kterou by spotřebitel zaplatil na úrocích, pokud by k předčasnému splacení nedošlo. Tato výše náhrady nákladů dále nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Nad dodržováním zákona poskytovateli úvěrů, kteří jsou nebankovními subjekty, dohlíží Česká obchodní inspekce.

Spotřebitel, který nabyl dojmu, že došlo k porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, se může obrátit na regionální inspektorát ČOI. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz.

Podnět lze podat i elektronicky přes e-podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz/cs/epodatelna-1/.

S podnětem se v případě, kdy je poskytovatel bankovním subjektem, obraťte na Českou národní banku. Elektronickou podatelnu najdete na adrese www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html.

Spotřebitelé nově také mají možnost podat návrh na mimosoudní řešení jeho sporu ze spotřebitelského úvěru u Finančního arbitra ČR. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Finančním arbitrem budou tak nově řešeny spory vzniklé po datu účinnosti novely (zákona č. 229/2002 Sb.,o finančním arbitrovi, účinnost od 1.7.2011) mezi věřiteli nebo zprostředkovateli (bankovní i nebankovní subjekty) na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Podání návrhu na zahájení řízení má pak obdobné účinky jako podání žaloby na obecný soud. Na rozdíl od ČOI nebo ČNB finanční arbitr není obecným dozorovým orgánem, ale řeší konkrétní případy sporů mezi stranami úvěrové smlouvy. Je tedy možné podat jak podnět ČOI (ČNB), tak i návrh na mimosoudní řešení sporu k finančnímu arbitrovi. K podání návrhu je možné využít našeho vzoru „Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR“.Přihlásit