Odpor proti platebnímu rozkazu (kauza „UPC modemy“)

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Pokud vám byl doručen platební rozkaz soudu a vy s jeho vydáním nesouhlasíte (např. proto, že jste své závazky již před podáním žaloby uhradili, nebo proto, že požadované plnění považujete za neplatné pro rozpor s dobrými mravy), můžete jeho účinkům zabránit jedině v zákonné lhůtě podaným odporem. Jak takový odpor vypadá, jakož i další základní informace, lze vyčíst v následujícím vzoru. Stejně jako u vzoru „Návrh na vydání platebního rozkazu“ zde upozorňujeme na rizika tohoto soudního podání.

O co se v kauze „UPC modemů“ jedná?

Jedná se o důsledky jednání poskytovatele telekomunikačních služeb vůči jeho (především, ale ne výhradně) bývalým zákazníkům. Těm je totiž podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP), které jsou součástí smlouvy, kterou s poskytovatelem služeb uzavřeli, uložena smluvní pokuta v nepřiměřené výši 5000 Kč v případě, že v krátké lhůtě po skončení smlouvy nevrátí půjčené zařízení, nejčastěji modem.

Následně je údajně vzniklá pohledávka postoupena vymahačské společnosti, která těsně před koncem promlčecí doby většinou bez jakéhokoli předchozího kontaktu podává k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. V případě jeho vydání je pak spotřebiteli uložena povinnost platit nejen nepřiměřeně vysokou pokutu, ale i úroky z prodlení a především náklady soudního řízení včetně právního zastupování, které částku smluvní pokuty několikanásobně převyšují. Do této situace se ale někdy mohou dostat i spotřebitelé, kteří zařízení včas a řádně vrátili. Nesouhlasíte-li s nárokem vymahačské firmy, můžete podat odpor.

Vzhledem k charakteru a požadavkům soudního řízení, které specifikujeme v upozornění, by spotřebitelé ve svém vlastním zájmu neměli vzor využít bez konzultace s právním zástupcem!

Dejte si také pozor na promlčení. Byl-li nárok u soudu uplatněn po uplynutí promlčecí doby, podpořte svá tvrzení i námitkou promlčení.

Váš právní zástupce vám pomůže se vypořádat též se zákonností a případnými důsledky změn, ke kterým v ustanovení o smluvní pokutě mohlo dojít jednostrannými změnami VOP. Vzhledem k častým změnám se jimi tento vzor nezabývá.

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Soudní řízení ve sporných věcech se zahajuje podáním k soudu, které se nazývá žalobou. Je krokem, který zpravidla následuje poté, co mimosoudní řešení sporu mezi spotřebitelem a dodavatelem nebylo úspěšné.

Zvláštním druhem žaloby je návrh na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, který může být vydán jen v případě, kdy žalobce nárokuje zaplacení peněžité částky, a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem uvedených skutečností. Pro platební rozkaz je charakteristické, že k jeho vydání dojde bez nařízení soudního jednání a bez vyjádření druhé strany, a to v horizontu týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. Procesní obranou žalovaného proti již vydanému a řádně doručenému platebnímu rozkazu (do jeho vlastních rukou) je odpor. Doručením odporu soudu v zákonné lhůtě (15 dnů od doručení platebního rozkazu) se platební rozkaz ruší a soud nařídí jednání s cílem vydat rozsudek. Pokud žalovaný i přes doručení platebního rozkazu této obrany nevyužije, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a žalobce tak získává vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul), který může použít pro návrh na nařízení exekuce/výkonu rozhodnutí v případě, kdy žalovaný žalovanou částku dobrovolně nezaplatí.Přihlásit