Finance: Pojištění nemoci a úrazu (2)

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2011

V únorovém vydání časopisu jsme se zabývali riziky  spjatými s nemocí a úrazem, které mohou ohrozit váš život a na které se lze připravit buď cestou samopojištění, nebo pojištění u některé z pojišťoven. V druhé, závěrečné části se zaměříme na jednotlivé typy pojištění.

Výběr vhodného pojištění

Pokud jste si odpověděli na otázku, která rizika vás ohrožují, a zda vám stačí vaše finanční rezerva (za dostatečnou se obvykle považuje 12násobek nutných měsíčních výdajů), nebo zda se vydáte cestou pojištění, následuje další krok: výběr vhodného pojištění.

 

Pojištění rizika smrti

Pro ochranu vašich blízkých a vaší schopnosti dostát splacení půjček, si můžete sjednat pojištění smrti. Zvolená pojistná částka může být buď neměnná po celou dobu pojištění, nebo může být nastaveno její postupné klesání v čase. Klesající pojistná částka sníží cenu vašich plateb na pojistném a má význam, pokud se postupem času snižují vaše dluhy (např. splácení hypotéky) a zároveň na vás přestávají být existenčně závislé další osoby (např. osamostatňování dětí). Pokud se vám daří během života kumulovat majetek, místo pojistky po sobě můžete zanechat svým potomkům zajištění ve formě dědictví.

 

Pojištění rizika invalidity

U tohoto pojištění si dejte pozor, na jaký typ invalidity se vztahuje. Obvykle to bývá až na invaliditu třetího stupně (dříve plnou invaliditu). Pojištění je vázáno na splnění podmínek uvedených v pojistné smlouvě, které se mezi jednotlivými pojišťovnami liší; obvykle jsou vázány na přiznání invalidního důchodu ze státního důchodového systému. Pojištění se sjednává na pojistnou částku (částka, která bude vyplacena, pokud budou splněny podmínky), nebo na výplatu důchodu.

 

Pojištění závažných onemocnění

K jeho výplatě dochází v případě, kdy je diagnostikováno závažné onemocnění předem definované v pojistné smlouvě, případně je podstoupena operace s ním spjatá a pojištěnec přežije určitou předem danou dobu specifikovanou v pojistné smlouvě (obvykle měsíc až tři od této diagnózy či operace). Účelem dávky je hlavně důstojné dožití.

 

Pojištění pracovní neschopnosti

Komerční pojištění, které doplňuje státní systém nemocenského pojištění. Pojištěnec si sjednává, že pojišťovna od předem stanoveného dne (např. 29. dne pracovní neschopnosti) bude vyplácet předem stanovenou výši denní dávky.

 

Pojištění hospitalizace

Při dovršení předem stanoveného počtu dnů v nemocnici se vyplácí předem stanovená dávka a to obvykle se zpětnou výplatou od prvního dne nástupu hospitalizace.

 

Pojištění trvalých následků úrazu

Stane-li se vám úraz, který zanechá trvalé následky, pak obdržíte určité procento z pojistné částky. Výše procenta závisí na závažnosti úrazu. Například: Je-li úraz tělesného poškození hodnocen ve výši 30% a pojistná částka pro trvalé následky úrazu bude 100 000 Kč, pak částka, kterou obdržíte, bude činit 30 000 Kč. Některé pojišťovny nabízejí možnost sjednání tzv. progrese, což znamená, že od určité závažnosti úrazu neobdržíte částku, která by se rovnala procentu z pojistné částky, ale bude se rovnat jeho násobku. Tím se výrazně zvýší pojistné plnění u těžkých tělesných poškození. Finanční rozdíl v platbě pojistného je minimální, avšak u těžkých úrazů obdržíte mnohem vyšší plnění. Proto se obecně doporučuje sjednat.

 

Pojištění denního odškodnění úrazu

Plnění je vypláceno jako částka za každý den úrazu, pokud je úrazem způsobena pracovní neschopnost, která trvá alespoň minimální předem stanovený počet dnů. Obvykle je vypláceno zpětně od prvního dne úrazu.

 

Pojištění nezbytného léčení úrazu

Na rozdíl od denního odškodnění úrazu se nezjišťuje skutečný počet dnů pracovní neschopnosti, ale na základě oceňovací tabulky se pojištěný ihned po diagnóze dozví, kolik bude činit pojistné plnění stanovené pro tento typ úrazu.

 

Pojištění zproštění od placení

V případě předem stanovené situace (obvykle invalidity) bude pojišťovna hradit pojištění za pojištěného. Poměrně levné pojištění.

 

Nechejte se poradcem důkladně obeznámit s tím, za jakých podmínek by vám vznikl nárok na pojistné plnění u jednotlivých pojištění! Není totiž automatické, že plnění nastává ihned při nastalé situaci. Jako příklad si vezměme pojištění pracovní neschopnosti, kdy budete dostávat výplatu denní dávky až poté, co pracovní neschopnost překročí určitý předem stanovený počet dnů, nikoli tedy hned, když pracovní neschopnost nastane. Nebo u trvalých následků úrazu neobdržíte pojistné plnění okamžitě, ale až po určitém čase, kdy je potvrzeno, že poškození následkem úrazu je opravdu trvalé (nejdříve po roce od pojistné události, některé pojišťovny mají nastavenu dobu delší). Takových příkladů je řada.

 

RADA: Vždy si dávejte pozor, zda je riziko, které pojistka kryje (smrt, invalidita apod.), kryto zcela, nebo pouze v důsledku úrazu (pojištění úrazu je levnější, ale často nedostatečné!).

 

Petr Kika, člen think-tanku TANK

 

Pojistné desatero
 • Mějte otevřenou mysl a nebojte se přemýšlet o rizicích.
 • Veďte se otázkou: Co by jednotlivé životní situace (úraz, nemoc, invalidita, výpadek příjmu s následkem neschopnosti  splácet závazky, smrt) znamenaly pro vás a vaše blízké, kdyby nastaly?
 • Rozhodněte se, zda u některých pojištění zvolíte cestu samopojištění, nebo se pojistíte na všechny případy.
 • Mějte na paměti, že pojistky se spořicí složkou zdražují měsíční platby pojištění. Pokud byste je měli pouze nakrátko, nevyplatí se, mají vysoké počáteční náklady.
 • Při přípravách si zvolte kvalitního finančního poradce.
 • Mějte zdravou nedůvěru a všetečné otázky. Nechte si důkladně vysvětlit, co obnášejí jednotlivá pojištění a kdy nastává plnění pojišťovny.
 • Seznamte se s výlukami z pojistného plnění.
 • Uvádějte pravdivé údaje a nic nezamlčujte. Následně to může být záminkou, aby pojišťovna snížila pojistné plnění, nebo vám plnění nevyplatila vůbec.
 • Vybírejte si pojistky tak, aby se daly v čase měnit a přizpůsobovat vašim měnícím se životním situacím. A aktualizujte své pojistky při změnách.
 • Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

 

 

Nechte se vést

Při přemýšlení o pojištění vám může názorně pomoci smyšlený figurant, po kterém jsme však sáhli do života.

Příklad: Muž, 30 let, úředník, měsíční příjmy 20 000 Kč, měsíční výdaje 18 000 Kč, rozvedený, 1 dítě (platí výživné), dluh 200 000 Kč (spotřebitelský úvěr na auto ve výši 108 000 Kč a prázdnou kreditní kartu na 30 000 Kč), 100 000 Kč vázaných na stavebním spoření (skončí za dva roky), bez dostupné finanční rezervy.

Komentář: Pojištění smrti našeho figuranta je smysluplné, protože má nesplacený dluh. Pojistná částka však nemusí být příliš vysoká. Pojištění invalidity je pro něj nejvýznamnějším pojištěním, protože by trvale a výrazně snížilo jeho příjem. Je mladý a do starobního důchodu má daleko. Pojistná částka by proto měla odpovídat závažnosti tohoto rizika, avšak i jeho finančním možnostem. Pokud by v případě pracovní neschopnosti nebyl schopen s příjmy z nemocenských dávek vyjít, mělo by pro něj smysl i sjednání dalších pojištění.

Náš figurant si nevytváří dostupnou finanční rezervu, ze které by kryl případné výkyvy příjmu. To je pro něj největším rizikem. Proto by měl začít budovat vlastní finanční rezervu, která představuje nejlepší způsob pojištění. Sjednávané pojistky by měly rezervu doplňovat pouze tam, kde není schopen se sám připravit ze svých příjmů.

 

 

Jak vysokou nastavit pojistnou ochranu?

Ideální pojistná ochrana je taková, která by zaručovala váš současný životní standard a vašich blízkých v případě, že by nastala nepříjemná životní událost. V praxi by však tato varianta byla pro většinu lidí příliš drahá, a proto jde většinou o kompromis.

Postupovat můžete takto:

 • Spočítejte si nutné měsíční výdaje.
 • Odečtete od nich příjmy, které byste měli, kdyby nepříjemná situace nastala. Zjistíte tak, kolik minimálně finančních prostředků potřebujete každý měsíc k doplnění hranice vašeho nutného minima.
 • Získanou částku buď ponecháte, nebo zvýšíte o to, co byste si přáli nad úroveň vašeho nezbytného minima.
 • Částku vynásobte počtem měsíců, na které si přejete, aby vám obdržené pojištění vystačilo.
 • Výsledkem je pojistná částka. Nechte si propočítat, kolik by vás takové pojištění stálo a upravujete jeho výši dle vašich finančních možností.

 

RADA: Vzhledem k tomu, že se výše potřebné ochrany během vašeho života mění, je vhodné uzavírat pojistky, které je možné pružně přizpůsobovat nastalým životním změnám (kupříkladu sňatek, narození potomků, jejich odchod z domácnosti apod.).

Na www.dtest.cz naleznete e-kalkulačku, která vám se stanovením pojistných částek pomůže.

 

 

Kdy pojišťovna nemusí nic vyplatit?

Nejčastější typy výluk z pojistného plnění:

 • alkohol, léky, omamné či návykové látky
 • duševní poruchy pojištěného
 • sebevražda či úmyslné zanedbání léčby
 • úmyslný trestný čin pojištěného, pro který byl soudem pravomocně uznán vinným
 • řízení automobilu bez řidičského oprávnění či technického průkazu vozidla
 • nebezpečná sportovní a závodní činnost
 • válečné události a aktivní účast na násilné akci či rvačce
 • aktivní účast na závodech v případě některých sportů
 • uvedení nepravdivých či neúplných informací ve smlouvě atd.

 

 

Pojistné produkty pro pojištění rizik nemoci a úrazu

Pojištění lze sjednávat zejména v rámci následujících typů pojistných produktů:

 • životní pojištění se spořicí složkou (kapitálové a investiční životní pojištění),
 • životní pojištění bez spořicí složky (rizikové životní pojištění),
 • úrazové pojištění (bez spořicí složky a zaměřené pouze na rizika úrazu).
   

Kapitálová a investiční životní pojištění odvádí část pojistného na spoření, měsíčně tak platíte vyšší částky. Kdybyste si nastavili některá životní pojištění se spořicí složkou na kvalitní zajištění rizik, nedoplatili byste se, protože by se tím výrazně zvýšil i odvod do složky spořicí (viz například Kapitálové životní pojištění Generali pojišťovny, produkt ZV3, v tabulce u příkladu). Riziková životní pojištění mají kromě nižších měsíčních plateb výhodu také v tom, že umožňují sjednávat vyšší pojistné částky.

RADA: Pokud uvažujete o pojištění, sjednávejte si spíše riziková životní pojištění než životní pojištění se spořicí složkou, ta totiž mají vysoké počáteční náklady. Vyplatí se to hlavně, jedná-li se o pojistku na kratší dobu. Pokud vám jde o spoření, jsou efektivnější způsoby než spořit skrze životní pojištění. Existují ale i investiční životní pojištění, která mohou být dobře nastavená a v dlouhodobém ohledu mohou plnit svou funkci lépe než rizikové životní pojistky.

Úrazová pojištění jsou vhodná jen na pokrytí rizik úrazu, neumí krýt jiná rizika. Měla by být tudíž jen jako doplněk, nenahrazují základní pojištění smrti a invalidity.


Přihlásit