Všeobecné podmínky pro distribuci produktů Občanského sdružení spotřebitelů TEST (časopisu dTest)

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Tyto podmínky platí pro objednávání (odběr) a užívání jednotlivých produktů a služeb souvisejících s časopisem dTest

Objednávka
Jednotlivé produkty a služby časopisu dTest lze objednat:
•    Elektronicky: na webovém rozhraní https://www.dtest.cz/platby/objednavka.php
•    telefonicky na tel. č.: +420 241 404 922
•    osobně na adrese Moskevská 415/1, 101 00 Praha 10 -Vršovice

Na základě objednávky nelze sjednat začátek poskytování produktu či služby pozdější než tři měsíce od jejího data doručení.
Jedná-li se o produkt distribuovaný na principu předplatného, automaticky se prodlužuje vždy na následující platební období za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku, pokud odběratel svoji objednávku nezruší. O případné změně cen jsou předplatitelé či ostatní odběratelé informováni vhodným způsobem, obvykle informací zveřejněnou v časopise dTest a na www.dtest.cz.
Přijímáme objednávky pouze z ČR a SR, není-li uvedeno pro konkrétní případ jinak.

Změna a zrušení objednávky

Změna objednávky:
Žádáme odběratele, aby nás informovali o veškerých změnách kontaktních a platebních údajů uvedených v objednávce, a to na kontaktních adresách uvedených výše.

Zrušení objednávky:
Odběratel může ve vybraných případech objednávku zrušit písemným zasláním svého požadavku na některou z výše uvedených kontaktních adres. Odběrateli je vrácena na jím uvedený bankovní účet alikvotní část ceny odpovídající počtu zbývajících celých měsíců, po které produkt nebude odebírán či služba čerpána.  
V případě periodického využívání či odběru určité služby či produktu (tj. zejména předplatné), je objednávku možné zrušit nejdříve tři měsíce po jeho zahájení.
U měsíčního SMS předplatného, kdy dochází k jeho automatickému prodlužování, je možné toto ukončení služby kdykoliv. V takovém případě je služba poskytována do konce uhrazeného měsíce.

dTest je oprávněn objednávku zrušit či od smlouvy odstoupit, dojde-li:
•    k problémům se správností kontaktních a platebních údajů objednatele či s úhradou objednaných produktů a služeb na straně objednatele,
•    k opakovaným problémům s doručováním časopisu, není-li chyba na straně OSS TEST nebo České pošty,
•    ke zneužití přístupových údajů na internetu,
•    event. bez udání důvodu.
Došlo-li k předplacení poskytování produktů či služeb, vrátí OSS TEST alikvotní část předplacených prostředků za dobu, kdy nemohlo dojít k jejich čerpání.

Platby
Po objednání příslušného produktu či služby obdrží odběratelé Výzvu k platbě. Platba je třeba následně provést ve stanovené lhůtě s uvedením příslušného variabilního symbolu.
Platby je možné provést poštovní poukázkou typu A či  bankovním převodem.
Přijetí platby je následně potvrzeno odběrateli elektronickou formou v podobě daňového dokladu.
Poskytování objednaných produktů a služeb bude započato po připsání platby na účet OSS TEST.

Internetový archiv
V případě, že je součástí nabídky přístup do on-line archivu, získáte do archivu přístup po zaplacení a přiřazení platby. V níže uvedeném přehledu je uvedena doba obvyklá pro jeho aktivaci. V jednotlivých případech se tato doba může lišit.

Platební metoda  Obvyklá doba pro aktivaci on-line přístupu
Bankovní převod  Jeden pracovní den od přijetí identifikovatelné platby (tj. tři dny od úhrady)
Složenka typu A  Jeden pracovní den od přijetí identifikovatelné platby (tzn. čtyři dny od úhrady)
Platební karta  Několik minut
SMS předplatné  Několik minut

   
Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen.
Odběratel není oprávněn předávat přístupové údaje třetím osobám a je povinen je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení je TEST oprávněn zaznamenávat přístupy odběratele do internetového archívu a v případě potřeby omezit jeho přístup.

Reklamace
Reklamaci nedoručení výtisků, poškozených výtisků či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. zaslání nedoručeného výtisku a poskytnutí služby.   

Osobní údaje
Vyplněním a odesláním objednávky odběratel výslovně souhlasí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) se zpracováním poskytnutých osobních údajů Občanským sdružením spotřebitelů TEST, Moskevská 415/1, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 45770760, za účelem evidence odběratelů a nabízení dalších informací a služeb týkajících se ochrany spotřebitelů (vč. jejich zasílání prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.) na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat, kde mohu též uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům a další zákonná práva.
 

Přihlásit