Žádost o osvobození od soudního poplatku

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Vydáno: 1.1.2012   

Podání žaloby je ve většině případů spojeno s povinností uhradit soudní poplatek. V některých případech by tato povinnost mohla znemožnit účastníkovi využít soudní ochrany, a proto zákon pamatuje na možnost osvobození od tohoto poplatku.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud mimosoudní řešení sporu není úspěšné či možné, spotřebiteli zpravidla nezbude, nežli svůj nárok vymáhat soudní cestou. Soudní řízení je spojeno s určitými náklady, zejména s poplatkovou povinností, dále pak s případným právním zastoupením, náklady důkazů atd. Soudní poplatek, který v případě sporu o zaplacení dlužné částky činí 5 % z této částky, minimálně však 1000 Kč, popř. 800 Kč v případě elektronického platebního rozkazu. V dalších případech je stanoven paušálními částkami. Soudní poplatek představuje jednu ze základních podmínek řízení, není-li uhrazen, řízení bude zastaveno. Poplatek je možné uhradit prostřednictvím kolků anebo převodem na účet soudu pod přiděleným variabilním symbolem.

V některých případech by výše poplatku mohla znemožnit žadateli uplatnit své právo soudní cestou (například v případě sporů o vysoké finanční částky), a proto zákon zakotvil možnost individuálního osvobození od jeho zaplacení. Žádost o osvobození může využít žalobce (navrhovatel), který podal žalobu k soudu a jehož majetkové poměry jsou tíživé, a v případě absence osvobození by mu pravděpodobně znemožnily využít soudní ochrany. Jde zpravidla o osoby odkázané na sociální dávky (osoby nezaměstnané, na mateřské a rodičovské dovolené, starající se o zdravotně postižené osoby atd.).
Pokud je přiznáno osvobození od soudních poplatků, může být účastník zvýhodněn i v dalších směrech soudního řízení; soud může dále takovému účastníku přiznat na jeho žádost zástupce, je-li to třeba k ochraně jeho zájmů, takovému účastníku nelze uložit povinnost složit zálohu na náklady důkazů atd.

 

Jak tento vzor použít?

O osvobození od soudního poplatku je třeba soud požádat (ať již současně se žalobou, či kdykoliv později až do pravomocného rozhodnutí ve věci). Návrh se podává témuž soudu, který rozhoduje o podané žalobě. Zároveň je třeba prokázat majetkové a sociální poměry žadatele osvědčující nárok na osvobození od soudního poplatku. To lze nejlépe prostřednictvím vyplněného formuláře o majetkových a výdělkových poměrech žadatele, který soud na základě podané žádosti zašle (tento obsahuje informace o vašich příjmech ze zaměstnání, úsporách, nemovitém a hodnotnějším movitém majetku atd.). K návrhu je dále nutné přiložit doklady, které vaše tvrzení prokazují (např. rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sdělení o přiznání příspěvku na péči o osobu postiženou).



Přihlásit