Podnět inspektorátu práce pro nerovné zacházení

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Právo na rovné zacházení je jedním ze základních práv každého člověka. Pokud s vámi není zacházeno stejným způsobem jako s jinými osobami ve stejné či srovnatelné situaci, máte několik způsobů, jak se takovému jednání bránit.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Přímá i nepřímá diskriminace je zakázána na úrovni mezinárodní i ústavněprávní. Přímou diskriminací rozumíme případy, kdy je s jednou osobou zacházeno méně příznivým způsobem než s jinou ve srovnatelné situaci a to z nejrůznějších důvodů – nejčastěji z důvodů rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání či zdravotního postižení (například pokud osoby na naprosto stejné pracovní pozici se stejnými pracovními výsledky se liší ve výši mzdy z důvodu pohlaví).

Nepřímou diskriminací je jednání, které je na první pohled neutrální, avšak ve svých důsledcích diskriminuje jednu osobu oproti druhé (příkladem může být požadavek zaměstnavatele, který trvá na tom, aby na pozici sekretářky byla osoba s řidičským oprávněním. Vzhledem k tomu, že tato podmínka některé lidi s postižením vyřazuje možnosti ucházet se o tuto pracovní pozici, a protože řízení auta není užitečným požadavkem pro výkon práce sekretářky a neexistuje žádný objektivní důvod, jenž by takové nařízení ospravedlňovalo, zaměstnavatel se dopouští diskriminace proti určité skupině osob). S diskriminací se lze setkat v nejrůznějších sférách lidského života, nejčastěji se vyskytuje v oblasti pracovněprávní. Na diskriminační jednání je možné upozornit příslušný oblastní inspektorát práce, který může zaměstnavateli uložit za takové jednání pokutu.

 

Jak tento vzor použít?

Podnět na diskriminační jednání zaměstnavatele lze podat oblastnímu inspektorátu práce písemně (místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby, tj. sídlem zaměstnavatele) či elektronicky epodatelna@suip.cz. Inspektoráty jsou členěny podle krajů. V podnětu ke kontrole je třeba označit sebe, jakožto osobu dotčenou diskriminačním jednáním, osobu zaměstnavatele, vylíčit pociťované diskriminační jednání a přiložit či navrhnout důkazy.

Kromě podnětu inspektorátu práce lze rovněž podat žalobu k soudu, kde se lze domáhat, aby bylo od diskriminace upuštěno, aby byly odstraněny následky diskriminačního jednání a aby osobě poškozené bylo vydáno přiměřené zadostiučinění, v závažnějších případech i náhrada nemajetkové újmy v penězích. 

V neposlední řadě lze využít pomoc ombudsmana; ten poskytuje v otázkách diskriminace pomoc při podávání návrhů na zahájení soudního řízení.Přihlásit