Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

V případě, že dodavatel tepla, plynu či elektrické energie neplní své povinnosti stanovené energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s koncovým zákazníkem, lze tyto dodávky reklamovat jako každé jiné služby či zboží. Pokud se domníváte, že vaše reklamace nebyla vyřízena řádně, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.

Kdy je tento vzor vhodný?

Častým předmětem reklamace je v této oblasti reklamace vyúčtování spotřebované energie. Reklamaci je třeba uplatnit u poskytovatele dodávky elektřiny/plynu/tepla, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. V případě, že příslušný dodavatel nekomunikuje anebo jinak porušuje reklamační práva spotřebitele, je možné podat podnět k prošetření jeho postupu Energetickému regulačnímu úřadu, který je dozorovým orgánem v oblasti dodávek nejen elektřiny, ale i plynu a tepla.

Energetický regulační úřad dále vykonává dozor nad ochranou spotřebitele v oblasti elektroenergetiky a plynárenství. Podnět Energetickému regulačnímu úřadu lze tedy podat i v případě problémů s připojením, nepřiměřených či nedodržovaných smluvních podmínek dodávek, výskytu nekalých obchodních praktik apod. Úřad je v určitých případech oprávněn rozhodovat spory mezi zákazníky a dodavateli.

 

Jak tento vzor použít?

Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu na porušení závazných pravidel dodávek elektřiny či plynu lze zaslat písemně na adresu jeho sídla anebo elektronicky na podatelna@eru.cz. V podnětu je třeba označit sebe jakožto osobu dotčenou jednáním dodavatele, označit dodavatele porušujícího smluvní ustanovení či ustanovení obecně závazných předpisů, vylíčit tvrzené protiprávní jednání tohoto dodavatele a přiložit či navrhnout případné důkazy.Přihlásit