Reklamace vyúčtování elektřiny či plynu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

V případě, že dodavatel tepla, plynu či elektrické energie neplní své povinnosti stanovené energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s koncovým zákazníkem, lze tyto dodávky reklamovat jako každé jiné zboží.

Kdy je tento vzor vhodný?

Zřejmě nejčastějším předmětem reklamace je reklamace vyúčtování spotřebované elektřiny/plynu. Pokud spotřebitel zamýšlí reklamovat vyúčtování elektřiny/plynu, bude třeba nejdříve nahlédnout do smlouvy a obchodních podmínek příslušného dodavatele, kde zpravidla bývají uvedeny podrobnosti o postupu při vyřizování reklamací. Zejména se jedná o informace, kde a jakou formou reklamaci uplatnit a v jaké lhůtě od zjištění závady nebo porušení standardu kvality musí být taková reklamace uplatněna.

Obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s vyhláškami o kvalitě dodávek elektřiny/plynu a služeb v elektroenergetice a plynárenství, které stanoví, že poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování zasláním písemného vyřízení reklamace na vyúčtování nebo na nevrácení zaplacených přeplatků nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Dodavatel je zároveň povinen vyrovnat rozdíl v platbách způsobený nesprávným vyúčtováním distribuce nebo nesprávným měřením dodávek, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace uznána jako oprávněná. Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč; u dodávek plynu jde o částky 250 Kč denně, nejvíce však 2500 Kč.

 

Jak tento vzor použít?

Reklamaci je třeba uplatnit u dodavatele elektřiny či plynu, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. Reklamaci je možné uplatnit jakýmkoliv způsobem (písemně, telefonicky, elektronicky atd.). Poskytovatelé služeb často zřizují zákaznické linky a nabádají zákazníky, aby jejich prostřednictvím reklamace řešili. Tyto linky poslouží dobře pro prvotní informaci, lze však doporučit následně uplatnit reklamaci vždy písemnou formou – ta zajistí prokazatelnost vašich tvrzení, tedy kdy byla reklamace uplatněna, co bylo jejím obsahem atd. V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa), údaje reklamované faktury (variabilní symbol, zákaznické číslo, číslo odběrného místa), popřípadě popsat jiné reklamované vady. Pokud reklamujete vady měření, je vhodné uvést též číslo elektroměru a případně zjištěné stavy. Dále je vhodné uvést přesný popis reklamované skutečnosti a případně též navrhnout důkazy k jejímu prokázání.Přihlásit