Žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nájemce, který si pronajal byt od majitele, zjistí, že se v něm objevila závada, např. rozbité topení. Nejvhodnějším způsobem řešení této situace je písemně oznámit závady pronajímateli a zároveň jej požádat, aby zajistil opravu.

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je vhodné využít v situaci, kdy je potřeba v bytě provést opravu dražší než 500 Kč (pokud ve smlouvě není sjednána částka jiná) a nejedná se o drobnou opravu ani běžnou údržbu bytu.

Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce, součet nákladů na tyto opravy v jednom kalendářním roce však nesmí přesáhnout 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů na opravu.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  • opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
  • výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,
  • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  • opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
  • opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní.

U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou výše uvedeny, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

 

Jak tento vzor použít?

Žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor je nutné doručit pronajímateli. Písemná forma není stanovena, ale lze ji doporučit. Dopis je žádoucí zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.Přihlásit