Žádost o vrácení složené kauce

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Pronajímatel má možnost zajistit své pohledávky spojené s nájmem bytu požadavkem na složení peněžních prostředků, tzv. jistoty či kauce. Sjednání a užití kauce má však svá pravidla, která nelze obcházet (stanovení maximální výše, možnost čerpání těchto prostředků atd.).
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje za něj pronajímateli platit smluvenou úplatu (nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu). Pronajímatel je oprávněn si tyto platby alespoň částečně zajistit a po nájemci požadovat, aby složil peněžní prostředky k jejich zajištění (jedná se o tzv. kauci či jistotu). Pokud se strany nedohodly jinak, je pronajímatel kauci spolu s jejím příslušenstvím (tj. úroky apod.) povinen vrátit nájemci nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil. Pakliže pronajímatel odmítá po ukončení nájmu vrátit nájemci svěřenou jistotu, je třeba jej k tomu vyzvat. Pakliže pronajímatel nevrátí svěřené prostředky ani v dodatečně mu stanovené lhůtě výzvou, nezbude nájemci, nežli se obrátit na soud žalobou na vydání bezdůvodného obohacení
a případně též podat trestní oznámení na podezření na spáchání trestného činu zpronevěry.

 

Jak tento vzor použít?

Výzvu je nejlépe učinit písemným doporučeným dopisem adresovaným pronajímateli. V něm je třeba poukázat na skutečnost, že v rámci konkrétní uzavřené nájemní smlouvy byla složena na účet pronajímatele kauce, nájemní poměr skončil, avšak svěřené prostředky vráceny nebyly. Dále je třeba pronajímateli poskytnout dodatečnou lhůtu k vrácení svěřených prostředků.Přihlásit